Maluliyet işgücü kaybı tazminat raporu kimden nasıl alınır?
Sakatlık tazminatı nasıl hesaplanır ?
Trafik sigortası ne kadar sakatlık tazminatı öder ?

Online tazminat hesaplaması Raporu, bilirkişiler ve avukatlar – arabulucular , zarar gören kişi mağdur ,ödeme yapmak isteyen özel yada tüzel kişiler , zarara sebebiyet olan taraflar,  ProHukuk.com da yer alan Maluliyet İşgücü Kaybı Hesapla aracı ile kolayca online tazminat hesaplaması yaparak hesaplayabilir, ihtimalleri varsayımsal olarak rahatça hesaplayabilir Aktüeryal Hesaplama excel, Aktüeryal Hesaplama XML, Aktüeryal Hesaplama Word formatında temin edebilir sakatlık tazminatı  (maluliyet tazminatına ) ilişkin raporunuzu Word dosyası olarak indirebilir veya yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

Raporu oluşturabilmek için olayda zarar görerek malül kalan mağdurun ;

 • Adı Soyadı
 • Doğum Tarihi
 • Cinsiyet
 • Özel Maaş: Asgari ücretten farklı maaş alıyorsa maaş tutar bilgisi
 • Olay/Kaza Tarihi : Kazanın gerçekleştiği tarih Gün/Ay/Yıl
 • Rapor Tarihi : Raporun hazırlanacağı tarih Gün/Ay/Yıl
 • Asgari Ücret Periyot: Evlimi? Evliyse, eş çalışıyor mu ve kaç çocukarı var bilgisi.
 • Maluliyet Oran: Hastane tarafından verilen maluliyet oranı.
 • Karşı Taraf Kusur Oran: Kaza sonucu, kazaya sebep olan tarafın  yetkili merci tarafından belirlenen kusur oranı
 • Yaşam Tablosu: Sakatlık Hesaplama Tablolarından TRH, PMF, CSO (Resmi Gazetede 09.10.2020 yayınlanan Anayasa Mahkemesi İptali Sonrası TRH 2010 Tablosu )
 • Önceki Tahsil Tutarı: Daha önce karşı taraftan herhangi bir tutar tahsil edildi ise alan doldurulur.
 • Önceki Tahsil Tarihi: Daha önce karşı taraftan herhangi bir tutar tahsil edildi ise tahsil tarihi alanı doldurulur.

Bilgileri gerekmektedir. Bu bilgiler hesaplama aracına girildiğinde bilinen aktif dönem, işleyecek aktif dönem ve pasif dönemler yıllık veya aylık periyotlarla birlikte seçilen yaşam tablosu standart ve formüllerine göre hesaplanır detaylı bir şekilde rapor halinde gerek davaya hazır olarak gerekse sulh görüşmelerinde, Trafik kazası maddi manevi tazminat davalarında , gerekse Arabulucu avukat tarafından,  arabuluculuk görüşmelerinde taraflarca kullanılabilir yine arabulucu tarafından son teklif olarak sunulabilmesi için kolaylıkla  hazırlayabilirsiniz.Yine bilirkişiler tarafından online tazminat hesaplaması yapılabilir.

Trafik Kazası sonrası sakatlanmanız durumunda trafik kazası vefat durumunda ; Aktüeryal Hesaplama excel , Aktüeryal Hesaplama XML , Aktüeryal Hesaplama Word formatında temin edebilirsiniz.

 

SAKATLIK HESAPLAMA TABLOLARI NELERDİR ?

PMF-1931 (Population Masculine et Feminine) yaşam tablosunu  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü, BNB Danışmanlık, Marmara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nin çalışmalarıyla “TRH2010” adı verilen “Ulusal Mortalite Tablosu”,CSO 1980 yaşam tablosu ise ABD Ulusal Sigorta Komisyonu Birliği tarafından yayımlanan ve 1980 yılında güncellenen
“Commissioners Standard Ordinary” CSO 1980 yaşam tablosu ile Türkiye Mortalite Çalışması kapsamında hazırlanan tablolardır.

 

Trafik sigortası kaza sonrası ne kadar tazminat öder?

Trafik kazalarında belirlenen kazadaki kusur oranı, kişinin yaşı , mesleği ,gelir durumu yine vefat durumunda ödenen tazminat miktarında kazadaki kusur oranı, kişinin yaşı , mesleği ,gelir durumu destekten yoksun kalanların yaşı ve destek mahiyetleri gibi kriterler tazminat miktarın belirlenmesinde ve tazminat miktarının ödenmesinde belirleyici ve etkilidir. Sorumluluğu üstlenen Sigorta şirketi tarafından ödenecek maddi tazminatın belirlenmesinde ise kaza tarihindeki teminat limitleri, var ise poliçeye eklenen ek klozlar ek teminatların poliçe içeriğine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Trafik kazası sonrası tazminatın Sürekli Sakatlık Teminatı kapsamında Sakatlık tazminatının belirlenmesi  : Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere, bu Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek teminattır.  Kaza nedeniyle mağdurun tedavisinin tamamlanması sonrasında yetkili bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan ve tıbben gerekli olan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile sınırlı olmak koşuluyla sürekli sakatlık teminatı kapsamındadır. Kaza nedeniyle mağdurun sürekli iş göremezliği bu teminattan karşılanır.Bu teminattan karşılanacak tazminat miktarını bu modülden kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

 

Trafik sigortası manevi tazminattan sorumlumudur ?
Manevi tazminat miktarı nasıl belirlenir?
Manevi tazminat öder mi?

Kural olarak trafik sigortası teminatları,sadece maddi tazminatla sorumluluğu üstlenir ve manevi tazminatı kapsamaz. Sorumluluğu üstlenen Sigorta şirketi tarafından ödenecek maddi tazminatın belirlenmesinde ise kaza tarihindeki teminat limitleri, poliçeye eklenen ek klozlar ek teminatların poliçe içeriğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Ancak ek bir teminat,ek bir poliçe veya ek bir klozla bu sorumluluğu sigorta şirketinin üstlenip üstlenmediği kontrol edilmelidir.

 

Kural olarak manevi tazminatın tutarını belirleme görevi, hakimin takdirine bırakılmıştır.

 

Manevi tazminat hükmü verilirken genel anlamda göz önünde bulundurulan durumlar ;

 • Haksız fiile neden olan eylem veya olayın özelliğini,
 • Tarafların ekonomik ve sosyal durumunu ve kusuru bulunup bulunmadığını ve var ise kusur derecesi,
 • Zarara sebep olan kişinin,failin kusur derecesini, ekonomik ve sosyal durumunu,
 • Yine Tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı,mesleklerini ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını,
 • Ülkenin ekonomik koşullarını,
 • Olayın ağırlığını, tarihini,
 • Paranın satın alma gücünü göz önünde bulundurması gerekir.

 

Hükmedilecek manevi tazminat miktarı;

 • Adalete uygun olmalıdır,
 • Zararın meydana gelmesine neden olay  fiil veya eylemle, tazminat miktarı arasında makul bir oranda olmalıdır,
 • Tarafların zenginleşmesine veya fakirleşmesine yol açacak sonuçlar doğurmayacak olmalıdır,
 • Ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır,
 • Manevi tazminatın amacına uygun olmalıdır,
 • Zarar uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek var olan durumda elde edilmek istenilen doyum (tatmin) duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır,
 • Uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan üzüntüyü hafifletici olmalıdır,
 • Zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek miktarda olmalıdır,
 • Mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.
 • Gelişen hukuktaki yaklaşıma da uygun olarak tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda olmalıdır.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN 2022 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2021-01.01.2022 ) ;

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                          Kişi Başına               Kaza Başına

Maddi                                               45.000.TL                           90.000.TL
Tedavi Giderleri                            450.000.TL                         2.250.000.TL
Sakatlanma ve Ölüm                   450.000.TL                         2.250.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN 2021 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2021 Tarihinden İtibaren ) ;

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               43.000.TL                              86.000.TL
Sağlık Giderleri                             430.000.TL                         2.150.000.TL
Sakatlanma ve Ölüm                   430.000.TL                         2.150.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN 2020 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2020 - 01.01.2021 ) ;

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               41.000.TL                              82.000.TL
Sağlık Giderleri                             410.000.TL                         2.050.000.TL
Sakatlanma ve Ölüm                   410.000.TL                         2.050.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN 2019 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.07.2019 - 01.01.2020 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               39.000.TL                              78.000.TL
Sağlık Giderleri                             390.000.TL                         1.950.000.TL
Sakatlanma ve Ölüm                   390.000.TL                         1.950.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN 2019 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2019 - 01.07.2019 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               36.000.TL                              72.000.TL
Sağlık Giderleri                             360.000.TL                         1.800.000.TL
Sakatlanma ve Ölüm                   360.000.TL                         1.800.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN 2018 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2018 - 01.01.2019 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               36.000.TL                              72.000.TL
Sağlık Giderleri                             360.000.TL                         1.800.000.TL
Sakatlanma ve Ölüm                   360.000.TL                         1.800.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN 2017 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2017 - 01.01.2018 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                          Kişi Başına              Kaza Başına

Maddi                                               33.000.TL                            66.000.TL
Sağlık Giderleri                             330.000.TL                         1.650.000.TL
Sakatlanma ve Ölüm                   330.000.TL                         1.650.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN 2016 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2016 - 01.01.2017 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                           Kişi Başına             Kaza Başına

Maddi                                               31.000.TL                            62.000.TL
Sağlık Giderleri                             310.000.TL                         1.550.000.TL
Sakatlanma ve Ölüm                   310.000.TL                         1.550.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN 2015 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2015 - 01.01.2016 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                          Kişi Başına               Kaza Başına

Maddi                                               29.000.TL                             58.000.TL
Sağlık Giderleri                             290.000.TL                         1.450.000.TL
Sakatlanma ve Ölüm                   290.000.TL                         1.450.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN 2014 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2014 - 01.01.2015 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                           Kişi Başına              Kaza Başına

Maddi                                               26.800.TL                            53.600.TL
Sağlık Giderleri                             268.000.TL                         1.340.000.TL
Sakatlanma ve Ölüm                   268.000.TL                         1.340.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

Tazminat miktarına esas olan Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır. 6102 sayılı Kanunun 1460’ıncı maddesinde yer alan “Sigorta değeri sigorta olunan menfaatin tam değeridir.” hükmü ile 1461’inci maddesinde yer alan; “Sigortacının sorumluluğu sigorta bedeli ile sınırlıdır. Sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği andaki sigortalı menfaatin değerini aşsa bile, sigortacı uğranılan zarardan fazlasını ödemez.” hükmü, rizikonun gerçekleşmesi halinde şirket tarafından ödenecek tazminatın, sigortaya konu menfaatin rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerinin dikkate alınarak belirleneceğini ancak ödenecek tutarın hiçbir zaman sigorta bedelini aşamayacağını düzenlemektedir.

***2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki, tazminatların "genel şartlar"a göre belirlenmesini düzenleyen hükümlerini Resmi Gazetede 09.10.2020 yayınlanan Anayasa Mahkemesi İptali Kararı Sonrası TRH 2010 Tablosu Kullanılarak her yıl için %10 artırılmak ve %10 iskonto edilmek suretiyle tazminat hesaplaması yapılmaktadır.( T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi -14.01.2021 Tarih 2020/2598 Esas -2021/34 Karar )

** Sitemizde avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmemektedir. 
** Hukuki bilgilendirmeler için mutlaka Avukatınıza sorun ve Avukatınıza danışınız.Bu kapsamda soracağınız sorulara yanıt verilmeyecektir.
**Sitemizde yer alan Hesaplamalarda oluşabilecek hiç bir hatadan prohukuk.com sorumlu değildir. 

Sigorta Hukuku Bedeni Zarar Tazminatı HesaplamaHemen Ücretsiz* Kullanmaya Başla

*Tamamen ücretsiz üye olabilir sistemi kullanabilirsiniz.

Bazı araçlar ücrete tabi olmasına rağmen büyük tasarruf sağlarken gelişmiş kredi sistemi ve 3D Güvenlikli Param.com.tr altyapısı ile güvenli işlemler yapabilirsiniz. Ücretli olan araçları kullandıkça ödeme yaparak gereksiz aidat/üyelik ücretlerini de ödemek zorunda kalmazsınız.

Diğer Araçlar (Modüller)

İşçi Alacakları, Sigorta Hukuku ve İş Kazası Sonucu Tazminatı gibi kategorilere ait hesaplama ve raporlama araçları.