ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR ?

Araç değer kaybı genel anlamda ; aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı,yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafıniddiaları, davalıların savunmaları ve tümdosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Araçtaki değer kaybı, genel olarak aracın kaza öncesindeki mübadele değeri ile kaza sonrası mübadele değeri arasındaki fark olarak ifade edilebilir.

 

Değer kaybı tazminat raporu kimden nasıl alınır?
Değer kaybı tazminatı nasıl hesaplanır ?
Değer kaybı tazminatı ne kadar istenebilir ?

 

Değer kaybı Online tazminat hesaplaması Raporu, bilirkişiler ve avukatlar – arabulucular , zarar gören kişi mağdur ,ödeme yapmak isteyen özel yada tüzel kişiler , zarara sebebiyet olan taraflar,  ProHukuk.com da yer alan Trafik kazasında aracın değer kaybını 1 Nisan 2020 sonrasına göre hesaplayan araç ile kolayca online tazminat hesaplaması yaparak hesaplayabilir, ihtimalleri varsayımsal olarak rahatça değer kaybını hesaplayabilir Değer kaybı hesaplaması excel, Değer kaybı hesaplaması XML, Değer kaybı hesaplaması Hesaplama Word formatında temin edebilir buna ilişkin raporunuzu Word dosyası olarak indirebilir veya yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. DEĞER KAYBI online HESAPLAMA BUTONU ORTALAMA BİR  FİKİR VERME AMAÇLI OLUP ARAÇ DA DEĞER KAYBI OLUP OLMAYACAĞI VEYA NET DEĞER KAYBI RAKAMI için daha detaylı İNCELEME yapılması VE HESAPLAMA yapılması ile belirlenebilir.Raporu oluşturabilmek için olayda zarar görerek malül kalan mağdurun ;

Araç Rayiç Değeri: Aracın piyasa değeri

Araç KM : Olay anında aracın kilometre bilgisi

Hasar Tutarı : Araçta oluşan toplam hasar tutarı

 

Bilgileri gerekmektedir. Detaylı bir şekilde rapor halinde gerek davaya hazır olarak gerekse sulh görüşmelerinde, Trafik kazası maddi manevi tazminat davalarında , gerekse Arabulucu avukat tarafından,  arabuluculuk görüşmelerinde taraflarca kullanılabilir yine arabulucu tarafından son teklif olarak sunulabilmesi için kolaylıkla  hazırlayabilirsiniz. Yine bilirkişiler tarafından online tazminat hesaplaması yapılabilir.

Değer kaybı durumunda ; Değer Kaybı Hesaplama excel , Değer Kaybı Hesaplama XML , Değer Kaybı Hesaplama Word formatında temin edebilirsiniz.

14.5.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.5 “Kapsama Giren Teminat Türleri ”kenar başlığı altında a bendinde “Maddi Zarar Teminatı ”tanımlanırken, hak sahibinin bu genel şartta tanımlanan ve “Zarar gören araç da meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır”.

 • Türk Ticaret Kanununa (TTK) göre sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.
 • 1409 md. uyarınca;

(1) Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur.

(2) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü, sigortacıya aittir.

 • md ile de 1409. md hükmünün sigortalı, sigorta ettiren yahut lehtar aleyhine değiştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır
 • 1484 md. uyarınca;

(1) Sigortacı, sigortalıya karşı ifa borcundan tamamen veya kısmen kurtulmuş olsa da, zarar gören bakımından ifa borcu, zorunlu sigorta miktarına kadar devam eder.

 • TTK 1486. md ile de md hükümlerine aykırı sözleşme şartlarının geçersiz olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Zorunlu Trafik Sigortası’nın temelini teşkil eden Karayolları Trafik Kanununa bakıldığında ise; 

 • Madde 85

Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

 • Madde 91; İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.
 • Madde 95 ;Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez.
 • Madde 99 ; Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar.
 • Madde 111 ; Bu Kanunla öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir.
 • KTK’da da görüldüğü gibi md. ile sorumluluk verilmiş ve 91.md. ile bu konuda sigorta yapılması zorunlu kılınmıştır. Kanunun 111. md. ile de bu Kanunda öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmaların geçersiz olduğu hükme bağlanmıştır.
 • Madde 90 ; Maddi tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.

 Ek 1: Değer Kaybı Hesaplaması

 

Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında, hak sahibinin talebi olması halinde, değer kaybı aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde eksper tarafından ayrıca düzenlenecek bir değer kaybı raporu ile değerlendirilir.

 

 1. Formül (Değişik:RG-20/3/2020-31074)(Bu değişiklik 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girer.)

 

Baz Değer Kaybı = Aracın Rayiç Değeri[1] x %19

Total Değer Kaybı = Baz Değer Kaybı x Hasar Boyutu Katsayısı x Araç Kullanılmışlık Düzeyi (Km) Katsayısı

 

Kod

Hasar Boyutu[2]

Katsayı

A1 *

Büyük hasar

0.90

A2 *

Orta hasar

0.75

A3 *

Küçük hasar

0.50

A4 *

Basit hasar

0.25

 

 

Kullanılmışlık Düzeyi (Km)

Katsayı

0 - 14.999

0.90

15.000 - 29.999

0.80

30.000 - 44.999

0.60

45.000 - 59.999

0.40

60.000 - 74.999

0.30

75.000 - 149.999

0.20

150.000 ve üzeri

0.10

 

 

*: Hasar Büyüklüğü Tanımları

 

KOD

PİYASA DEĞERİ

0-75.000 TL

PİYASA DEĞERİ

75.001-150.000 TL

PİYASA DEĞERİ

150.001-300.000 TL

PİYASA DEĞERİ 300.001 TL ve ÜZERİ ARAÇLAR

A1

%25,01 ve üzeri

%20,01 ve üzeri

%20,01 ve üzeri

%20,01 ve üzeri

A2

%15,01-%25

%12,01-%20

%10,01-%20

%8,01-%20

A3

%5,01-%15

%4,01-%12

%3,01-%10

%2,01-%8

A4

%5’e kadar

%4’e kadar

%3’e kadar

%2’ye kadar

 

 

 

 1. Teminat Dışında Kalan Haller

 

Hasar sonrası aşağıdaki haller Değer Kaybı Teminatı dışındadır.

 

1) Mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı hasarları,

 

2) Ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın, vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim ile giderilebilen hasarlar,

 

3) Aracın kaza anındaki rayiç değerinin % 25‘ini aşan değer kaybı talepleri, (Bu maddede düzenlenen sınır bir araç için talep edilecek toplam değer kaybı limiti olup daha önceden ödenen değer kaybı tazminatları limitten mahsup edilir.)

 

4) Kaza tarihi ile ihbar tarihi arasında araç üzerinde mülkiyet değişikliği olan araçlar ile ilgili talepler,

 

5) Çekme Belgeli ve Hurda Belgeli işlemi görmüş araçlar,

 

6) Kısa süreli kiralık araçlar, taksi, dolmuş, uzun süreli (bir yıl veya daha uzun) kiralık araçlarda eksper tarafından hesaplanan değer kaybı tutarının %50’sini aşan talepler, test aracı, koleksiyon ve antika sayılan araçlardaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri,

 

7) (Ek:RG-20/3/2020-31074)(Bu değişiklik 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girer.) Tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süpürme araçları, itfaiye araçlarındaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri,

 

8) (Ek:RG-20/3/2020-31074)(Bu değişiklik 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girer.) Yabancı plakalı araçların Türkiye’de karıştığı kazalarda yabancı plakalı araçlar için yapılan değer kaybı talepleri.

 

 1. (Ek:RG-20/3/2020-31074)(Bu değişiklik 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girer.)(1) Araçta meydana gelen maddi hasarın, aracın rayiç bedelinin %2’sinin altında kalması halinde değer kaybı tazminatı araçta meydana gelen maddi hasar tutarını aşamaz.

 

 1. Ek 1’de yer alan tutarlar %50’sine kadar (%50 dahil) Hazine Müsteşarlığınca azaltılabilir veya arttırılabilir.

 

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin Yaptırılacak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Uygulanacak Esaslar

 

2918 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi kapsamında teminat verilmesi durumunda sigortacı motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüs sahibine düşen hukuki sorumluluğu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları kapsamında teminat altına alır.

 

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüs sahipleri gözetim, bakım, onarım ve alım–satım amacıyla kendilerine bırakılan motorlu araçları ilgili mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü oldukları deftere kaydetmek zorundadırlar.

 

Söz konusu motorlu aracın teşebbüs sahibinin sorumluluğunda bulunduğu sırada üçüncü kişilere vermiş olduğu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları kapsamına giren zararlar, hasar tarihinde yürürlükte olan Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar için belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat altına alınmıştır.

 

_______________________

 • 20/3/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Ek: 1’in “2. Teminat Dışında Kalan Haller” başlıklı maddesinden sonra gelmek üzere 3 üncü madde eklenmiş ve sonraki madde buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

 

Araç değer kaybı Tazminat Ödemelerinde İstenilecek Belgeler ;

Değer Kaybı

 • (A) Araç Hasarları bölümünde istenen belgeler,
 • Değer kaybı talep beyanı,
 • Maddi hasara ilişkin ekspertiz yapıldıysa eksper raporu.

 

Kişisel Bilgi Doğrulama Evrakları

 • Gerçek Kişilerde:  Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza beyanı, iletişim bilgileri
 • Tüzel Kişilerde:  Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri.

 

[1] Bu Genel Şartların yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) bünyesinde araç değerlerine ilişkin bir liste oluşturulur. Bu liste oluşturulana kadar, değer kaybı hesaplamasına esas olarak Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) Kasko Araç Değer Listesindeki bedel esas alınır. Bu liste oluşturulduktan sonra ise, TOBB SEİK listesindeki değer ile TSB Kasko Araç Değer Listesindeki değerlerin ortalaması alınır. Kasko Araç Değer Listesinde veya TOBB SEİK Araç Değer Listesinde yer almayan araçlarda piyasa rayiç bedeli piyasa analiz yöntemine göre belirlenir.

[2] Hasar boyutu belirlenirken KDV dahil tutarlar esas alınır.

Sigorta Hukuku Bedeni Zarar Tazminatı HesaplamaHemen Ücretsiz* Kullanmaya Başla

*Tamamen ücretsiz üye olabilir sistemi kullanabilirsiniz.

Bazı araçlar ücrete tabi olmasına rağmen büyük tasarruf sağlarken gelişmiş kredi sistemi ve 3D Güvenlikli Param.com.tr altyapısı ile güvenli işlemler yapabilirsiniz. Ücretli olan araçları kullandıkça ödeme yaparak gereksiz aidat/üyelik ücretlerini de ödemek zorunda kalmazsınız.

Diğer Araçlar (Modüller)

İşçi Alacakları, Sigorta Hukuku ve İş Kazası Sonucu Tazminatı gibi kategorilere ait hesaplama ve raporlama araçları.