Destekten Yoksun Kalma Tazminat Raporu kimden nasıl alınır?
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır ?

Online tazminat hesaplaması Raporu, bilirkişiler ve avukatlar – arabulucular , UZMAN ARABULUCULAR TARAFINDAN zarar gören kişi mağdur ,ödeme yapmak isteyen özel yada tüzel kişiler , zarara sebebiyet olan taraflar, ProHukuk.com da yer alan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesapla aracı ile kolayca online tazminat hesaplaması yaparak hesaplayabilir, ihtimalleri varsayımsal olarak rahatça hesaplayabilir Aktüeryal Hesaplama excel, Aktüeryal Hesaplama XML, Aktüeryal Hesaplama Word formatında temin edebilir TRAFİK KAZASI SONRASI VEFAT DURUMUNDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA tazminatı (Trafik Kazası Sonucu Ölüm Durumunda alacağınız DESTEKTEN YOKSUN KALMA tazminatına) ilişkin raporunuzu Word dosyası olarak indirebilir veya yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT HESAPLAMASI NASIL YAPILIR ?

Ölümlü trafik kazası tazminat Raporu oluşturabilmek için olayda zarar görerek trafik kazası sonucu ölen, VEFAT EDEN KİŞİNİN VE BU KİŞİNİNİN DESTEĞİNDEN YOKSUN KALANLARIN trafik sigortasından alacağı tazminatın hesaplanabilmesi için;

 • Adı Soyadı
 • Doğum Tarihi
 • Cinsiyet
 • Özel Maaş: Asgari ücretten farklı maaş alıyorsa maaş tutar bilgisi
 • Olay/Kaza Tarihi : Kazanın gerçekleştiği tarih Gün/Ay/Yıl
 • Rapor Tarihi : Raporun hazırlanacağı tarih Gün/Ay/Yıl
 • Asgari Ücret Periyot: Evlimi? Evliyse, eş çalışıyor mu ve kaç çocukarı var bilgisi.
 • Maluliyet Oran: Hastane tarafından verilen maluliyet oranı.
 • Karşı Taraf Kusur Oran: Kaza sonucu, kazaya sebep olan tarafın  yetkili merci tarafından belirlenen kusur oranı
 • Yaşam Tablosu: TRH, PMF, CSO (Rapor tarihi 2008’ten sonra ise TRH seçilir.)
 • Önceki Tahsil Tutarı: Daha önce karşı taraftan herhangi bir tutar tahsil edildi ise alan doldurulur.
 • Önceki Tahsil Tarihi: Daha önce karşı taraftan herhangi bir tutar tahsil edildi ise tahsil tarihi alanı doldurulur.
 • Kaç Çocuk Var?: Vefat eden kişinin çocuk sayısı bilgisi.
 • Anne Baba Varmı? Hesaplamaya anne ve babanın dahil edilip edilmeyeceği bilgisi.

 • Eşinin Ad Soyad
 • Eşinin Doğum Tarihi
 • Eşinin Cinsiyet
 • Önceki Tahsil Tutarı : Eşi daha önce bu dava için tazminat aldıysa onun tutarı
 • Önceki Tahsil Tarihi : Eşi daha önce bu dava için tazminat aldıysa onun alınma tarihi

 • Annesinin Ad Soyad
 • Annesinin Doğum Tarihi
 • Önceki Tahsil Tutarı : Annesinin daha önce bu dava için tazminat aldıysa onun tutarı
 • Önceki Tahsil Tarihi : Annesinin daha önce bu dava için tazminat aldıysa onun alınma tarihi

 • Babasının Ad Soyad
 • Eşinin Doğum Tarihi
 • Önceki Tahsil Tutarı : Babasının daha önce bu dava için tazminat aldıysa onun tutarı
 • Önceki Tahsil Tarihi : Babasının daha önce bu dava için tazminat aldıysa onun alınma tarihi

 • Çocuk Ad Soyad
 • Çocuk Doğum Tarihi
 • Çocuk Cinsiyet
 • Önceki Tahsil Tutarı : Çocuk daha önce bu dava için tazminat aldıysa onun tutarı
 • Önceki Tahsil Tarihi : Çocuk daha önce bu dava için tazminat aldıysa onun alınma tarihi
 • Çocuk Yüksek Öğrenim : Çocuk yüksek öğrenim görüyorsa EVET olarak işaretlenir
  (Her çocuk için bu bilgiler gereklidir)

 

Bilgileri gerekmektedir. Bu bilgiler hesaplama aracına girildiğinde bilinen aktif dönem, işleyecek aktif dönem ve pasif dönemler yıllık veya aylık periyotlarla birlikte seçilen yaşam tablosu standart ve formüllerine göre hesaplanır detaylı bir şekilde rapor halinde gerek davaya hazır olarak gerekse sulh görüşmelerinde, Trafik kazası maddi manevi tazminat davalarında , gerekse Arabulucu avukat tarafından,  arabuluculuk görüşmelerinde taraflarca kullanılabilir yine arabulucu tarafından son teklif olarak sunulabilmesi için kolaylıkla  hazırlayabilirsiniz.Yine bilirkişiler tarafından online tazminat hesaplaması yapılabilir.

Trafik Kazası sonrası sakatlanmanız durumunda trafik kazası vefat durumunda ; Aktüeryal Hesaplama excel , Aktüeryal Hesaplama XML , Aktüeryal Hesaplama Word formatında temin edebilirsiniz.

 

Trafik kazası nedeniyle ölüm halinde maddi tazminat nasıl hesaplanır ?

Ölümlü trafik kazasında Trafik poliçeleri 3.kişilere verilecek maddi ve bedeni zararları teminat altına alan zorunlu bir sigorta türüdür.

Üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere bu genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek tazminattır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas alınır. Destekten yoksun kalanların sigorta şirketinden talep edebileceği maksimum teminat tutarını ifade etmektedir.

Bu ödemeler zarar gören üçüncü kişinin zararının giderilmesi için sigorta şirketi tarafından teminat altına alınan maksimum ödeme miktarlarıdır. Kazanın detaylı raporuna göre, vefat eden kişinin yaşı ,destekten yoksun kalanların yaşı, kişinin maaşı, kişinin mesleği , kusur durumu, kaza tarihi, kişinin sakatlık oranına göre bu miktarlar değişmektedir.

 

Trafik Kazası Sonucu Vefat Nedeniyle Talep Edilecek Maddi Tazminat Nelerdir ?

Borçlar Kanunu uyarınca  , Ölüm ve bedensel zarar ;

Ölüm ;

MADDE 53- Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

 1. Cenaze giderleri.
 2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.

Borçlar Kanunu uyarınca  Belirlenmesi ;

MADDE 55- Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz. Bu Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır.

 

TRAFİK SİGORTASI NE KADAR TAZMİNAT ÖDER ?

Güvence Hesabı Ne Kadar Tazminat Öder ?

Trafik kazası sonucu ölüm durumunda kişilerin yakınlarının talep edeceği Maddi tazminatın saptanmasında ;

Zarar ve tazminata doğrudan etkili olan ;

A ) Kazazedenin geliri,

B-) Bakiye Ömrü, 

C-) İş görebilirlik çağı, 

D-) İş görmezlik ve karşılık kusur oranları,

E- ) Destek görenlerin gelirden alacakları pay oranları, Destek görenlerin destek görecekleri süre,

F-) Eşin evlenme olasılığı,

G-) Kazayla ilgili eğer varsa Sosyal Sigortalar tarafından bağlanan gelirin peşin sermaye değeri gibi tüm verilerin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde öncelikle belirlenmesi gerektiği tartışmasızdır.

Emsal Yargıtay Kararları ; 

Öte yandan tazminat miktarının; kazazedenin olay tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından oluştuğu yönü ise söz götürmez. Başka bir anlatımla, işçinin günlük net geliri tespit edilerek bilinen dönemdeki kazancı mevcut veriler nazara alınarak iskontolama ve artırma işlemi yapılmadan hesaplanacağı, bilinmeyen dönemdeki kazancının ise; yıllık olarak %10 arttırılıp %10 iskontoya tabi tutulacağı, 60 yaşına kadar (aktif) dönemde, 60 yaşından sonrada bakiye ömrüne kadar (pasif) dönemde elde edeceği kazançların ortalama yöntemine başvurulmadan ve asgari ücretle her yıl için ayrı ayrı hesaplanacağı Yargıtay'ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir. Kuşkusuz, açıklanan hesaplama yönteminde, hak sahibi eşin yeniden evlenmesi halinde destek süresinin ölümden yeniden evlendiği tarihe kadar olan dönemle sınırlı olacağı açıktır. davacının maddi zararının ancak yeniden evlenme tarihine kadar hesaplanabileceği, diğer bir deyişle bilinen varken farazi duruma göre hesap yapılamayacağı dikkate alınmadan, bakiye ömür sonuna kadar murisin desteğinden faydalandırılması isabetsizdir.( Yargıtay 10. Hukuk Dairesi - 02/11/2020 Tarih - 2020/8254 E.  ,  2020/6194 K.)

Gerçek zararın belirlenmesinde, zarar ve tazminata doğrudan etkili olan sigortalının net geliri, kalan ömür süresi, iş görebilirlik çağı, iş göremezlik derecesi, kusur ve destek görenlerin gelirden alacakları pay oranları, eşin evlenme olasılığı gibi tüm veriler ortaya konulmalıdır.Gerçek zarar, sigortalının kaza tarihi itibarıyla kalan ömür süresine göre aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından oluşmaktadır. Sigortalı veya hak sahiplerinin kalan ömür süreleri yönünden ise, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü, BNB Danışmanlık, Marmara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nin çalışmalarıyla “TRH2010” adı verilen Ulusal Mortalite Tablosu hazırlanarak Sosyal Güvenlik Kurumunca 2012/32 sayılı Genelgeyle ilk peşin sermaye değerlerinin hesabında uygulamaya konulmuş olup özü itibarıyla varsayımlara dayalı gerçek zarar hesabında gerçeğe en yakın verilerin kullanılması gerektiğinden ülkemize özgü ve güncel verileri içeren TRH2010 tablosu kalan ömür sürelerinde esas alınmalıdır.

Aktif devre 60 yaşı kadar, pasif devre 60 yaşından bakiye ömür sonuna kadar olan devredir. Aktif dönemden amaçlanan “iş görebilirlik çağı”dır. Yani; sigortalının, olağan olarak işinde çalışabilme gücünün devam süresidir ki, bu da Yargıtay’ca benimsenen görüşe göre, kural olarak “60” yaşa kadar sürer. Sosyal Güvenlik Yasalarında, sosyal amaç ya da istihdam politikaları gözetilerek değişik yaşlar ile tanınan emeklilik yaşının, aktif dönem sonu olarak ele alınması uygun değildir.( 10. Hukuk Dairesi 2019/1455 E.  ,  2020/1863 K.-03/03/2020)

 

Ölümlü Trafik Kazası sonrası tazminat nasıl hesaplanır ?

Pay esasına göre; çocuksuz durumda destek, desteğin gelirini eşi ile ortak paylaşacağı varsayımına dayalı olarak, gelirden desteğin %50 ve eşin %50 pay alacağı kabul edilmektedir. Çocukların eş ile birlikte destek payı alacağı durumda ise destek gelirden eşi ile birlikte 2’şer pay alırken çocuklara birer pay verileceği, yine eş, çocuklar ile ana babanın pay alacağı durumlarda desteğe 2 pay, eşe 2 pay, çocukların her birine 1’er pay, ana ve babaya 1’er pay ayrılarak böylece gelirin tamamının dağıtılacağı esasına dayalıdır. Çocukların sayısı arttıkça hem desteğe ayrılan pay, hem de eş ve çocuklar ile ana ve babaya ayrılacak paylar düşecektir. Çocukların destekten çıkması ile birlikte destekten çıkan çocuğun payları destek, eş ve diğer çocuklara dağıtılacak, anne ve babaya verilmeyecektir. Böylece geriye kalan eş ve çocukların payları ile desteğin payı artacaktır. Bu pay esası Türk aile sistemine çok uygun düşmektedir. Çünkü Türk aile sisteminde desteğin geliri aile bireyleri tarafından birlikte paylaşılmakta, aile bireyleri arttıkça gelirden alınacak pay düşmekte, aile bireyi azaldıkça da gelirden alınacak pay yükselmektedir. Ana ve babadan birinin destekten çıkması ile payı diğerine aktarılacak, ana ve baba ile çocukların tamamının destekten çıkması durumunda ise yine çocuksuz eş gibi desteğe 2 pay, eşe 2 pay esasına göre %50 pay desteğe, %50 pay eşe verilerek varsayımsal olarak gelir paylaştırılarak tazminat bu ilkelere göre hesaplanmalıdır.
Dosya kapsamından murisin 31 yaşında vefat ettiği, 28.06.2013 tarihinde boşandığı, kaza tarihinde 2 yaşında olan Kayra ile 5 yaşında olan Ege adında çocuklarının bulunduğu, anlaşılmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, Ege ve Kayra için 13 yıl boyunca gelirin %50'sini, Ege'nin 18 yaşını bitirmesi ve destekten çıkmasından sonra Kayra için 3 yıl boyunca gelirin %30'unu alacağı, daha sonra gelirin tamamının desteğe ait olacağı kabul edilerek destek zararı hesaplanmıştır. Desteğin vefat tarihinde 31 yaşında olduğu dikkate alındığında yeniden evlenebileceği ve evlendikten sonra eşine de pay ayrılarak hesaplama yapılması gerektiği kabul edilmelidir. Mahkemece bu hususları gözetmeden hesaplama yapan bilirkişi raporunun hükme esas alınması doğru değildir.Desteğin anne ve babasının kaza ve dava tarihi itibariyle sağ olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda açıklanan ilkelere göre destek zararı hesaplanırken anne ve babanın da payı ayrılarak davacı çocukların destek zararının hesaplanması gerekirken, bu hususları gözetmeden hesaplama yapan bilirkişi raporunun hükme esas alınması doğru olmamıştır. ( Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2019/4297 E.  ,  2020/2743 K. 05/03/2020 )

Dairemizce kabul görmüş pay esasına göre; çocuksuz durumda destek, desteğin gelirini eşi ile paylaşacağı varsayımına dayalı olarak, gelirden desteğin %50 ve eşin %50 pay alacağı kabul edilmektedir. Çocukların eş ile birlikte destek payı alacağı durumda ise desteğin gelirden eşi ile birlikte ikişer pay alırken çocuklara birer pay verileceği yine eş, çocuklar ile ana babanın pay alacağı durumlarda desteğe 2 pay eşe 2 pay çocukların her birine 1 pay ana ve babaya birer pay ayrılarak böylece gelirin tamamının dağıtılacağı esasına dayalıdır. Çocukların sayısı arttıkça hem desteğe ayrılan pay hem de eş ve çocuklar ile ana ve babaya ayrılacak paylar düşecektir. Çocukların destekten çıkması ile birlikte destekten çıkan çocuğun payları destek, eş ve diğer çocuklara dağıtılacak anne ve babaya verilmeyecektir. Böylece geriye kalan eş ve çocukların payları ile desteğin payı artacaktır. Bu pay esası Türk aile sistemine uygun düşmektedir. Çünkü Türk aile sisteminde desteğin geliri aile bireyleri tarafından birlikte paylaşılmakta, aile bireyleri arttıkça gelirden alınacak pay düşmekte, aile bireyi azaldıkça da gelirden alınacak pay yükselmektedir. Ana ve babadan birinin destekten çıkması ile payı diğerine aktarılacaktır. Eşin bulunmaması durumunda ise desteğe iki, anne ve babaya birer pay, çocuklara da birer pay ayrılacağı varsayılarak hesaplama yapılması gerekmektedir. (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2019/1047 E.  ,  2020/766 K.-05/02/2020)

6098 sayılı TBK m. 53 öngörmüş olduğu hal, ölüm sonucu vukua gelen bir kısım zararların tazminini hükme bağlamaktadır. Bu hükme göre, ölenin yardımından faydalananlar, bu yüzden yoksun kaldıkları faydayı, tazminat olarak, sorumludan isteyebilirler. Buna “destekten yoksun (muinden mahrum) kalma tazminatı” denir. Yasa metninden de anlaşılacağı gibi destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Buna göre; destekten yoksun kalma tazminatı belirlenirken, zarar görenlerin istifade sürelerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Dairemizin yerleşmiş içtihatlarına göre; çocuklar için destekten yoksun kalacakları sürenin belirlenmesinde yaşlarının, okuldaki eğitim durumlarının, içinde yaşadıkları sosyal ve ekonomik koşulların ayrı ayrı değerlendirilmesi, yüksek öğrenim yapacak iseler 25 yaşının doldurulmasına kadar; yüksek öğrenim yapmamakta iseler yerleşik ve kabul gören uygulamaya göre erkek çocukları için 18 yaşın, kız çocukları için 22 yaşın desteğin sona ereceği yaş olarak kabul edilerek hesaplama yapılması gerekmektedir.( Yargıtay17. Hukuk Dairesi 2016/11099 E.  ,  2019/4621 K.-11/04/2019)

TRAFİK KAZASI SONRASI VEFAT NEDENİYLE KULLANILAN HESAPLAMA TABLOLARI NELERDİR ?

Ölümlü trafik kazası sonucunda kullanılan tablolar PMF-1931 (Population Masculine et Feminine) yaşam tablosunu  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü, BNB Danışmanlık, Marmara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nin çalışmalarıyla “TRH2010” adı verilen “Ulusal Mortalite Tablosu”,CSO 1980 yaşam tablosu ise ABD Ulusal Sigorta Komisyonu Birliği tarafından yayımlanan ve 1980 yılında güncellenen “Commissioners Standard Ordinary” CSO 1980 yaşam tablosu ile Türkiye Mortalite Çalışması kapsamında hazırlanan tablolardır.

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN

2022 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2021-01.01.2022 ) ;

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               45.000.TL                              90.000.TL

Tedavi Giderleri                            450.000.TL                         2.250.000.TL

Sakatlanma ve Ölüm                   450.000.TL                         2.250.000.TL

 

Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN

2021 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2021 Tarihinden İtibaren ) ;

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               43.000.TL                              86.000.TL

Sağlık Giderleri                             430.000.TL                         2.150.000.TL

Sakatlanma ve Ölüm                   430.000.TL                         2.150.000.TL

 

Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN

2020 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2020 - 01.01.2021 ) ;

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               41.000.TL                              82.000.TL

Sağlık Giderleri                             410.000.TL                         2.050.000.TL

Sakatlanma ve Ölüm                   410.000.TL                         2.050.000.TL

 

Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN

2019 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.07.2019 - 01.01.2020 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               39.000.TL                              78.000.TL

Sağlık Giderleri                             390.000.TL                         1.950.000.TL

Sakatlanma ve Ölüm                   390.000.TL                         1.950.000.TL

 

Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN

2019 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2019 - 01.07.2019 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               36.000.TL                              72.000.TL

Sağlık Giderleri                             360.000.TL                         1.800.000.TL

Sakatlanma ve Ölüm                   360.000.TL                         1.800.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN

2018 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2018 - 01.01.2019 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               36.000.TL                              72.000.TL

Sağlık Giderleri                             360.000.TL                         1.800.000.TL

Sakatlanma ve Ölüm                   360.000.TL                         1.800.000.TL

 

Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN

2017 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2017 - 01.01.2018 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               33.000.TL                              66.000.TL

Sağlık Giderleri                             330.000.TL                         1.650.000.TL

Sakatlanma ve Ölüm                   330.000.TL                         1.650.000.TL

 

Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN

2016 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2016 - 01.01.2017 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               31.000.TL                              62.000.TL

Sağlık Giderleri                             310.000.TL                         1.550.000.TL

Sakatlanma ve Ölüm                   310.000.TL                         1.550.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN

2015 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2015 - 01.01.2016 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               29.000.TL                              58.000.TL

Sağlık Giderleri                             290.000.TL                         1.450.000.TL

Sakatlanma ve Ölüm                   290.000.TL                         1.450.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN

2014 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2014 - 01.01.2015 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               26.800.TL                              53.600.TL

Sağlık Giderleri                             268.000.TL                         1.340.000.TL

Sakatlanma ve Ölüm                   268.000.TL                         1.340.000.TL

 

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır. 6102 sayılı Kanunun 1460’ıncı maddesinde yer alan “Sigorta değeri sigorta olunan menfaatin tam değeridir.” hükmü ile 1461’inci maddesinde yer alan; “Sigortacının sorumluluğu sigorta bedeli ile sınırlıdır. Sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği andaki sigortalı menfaatin değerini aşsa bile, sigortacı uğranılan zarardan fazlasını ödemez.” hükmü, rizikonun gerçekleşmesi halinde şirket tarafından ödenecek tazminatın, sigortaya konu menfaatin rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerinin dikkate alınarak belirleneceğini ancak ödenecek tutarın hiçbir zaman sigorta bedelini aşamayacağını düzenlemektedir.

***2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki, tazminatların "genel şartlar"a göre belirlenmesini düzenleyen hükümlerini Resmi Gazetede 09.10.2020 yayınlanan Anayasa Mahkemesinin Genel Şartları İptal ettiği Karar Sonrası TRH 2010 Tablosu Kullanılarak her yıl için %10 artırılmak ve %10 iskonto edilmek suretiyle tazminat hesaplaması yapılmaktadır.

 

** Sitemizde avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmemektedir.

** Hukuki sorunlarınız için mutlaka Avukata sorun ve Avukata danışın. Bu kapsamda soracağınız sorulara yanıt verilmeyecektir.

** Sitemizde yer alan Hesaplamalarda oluşabilecek hiç bir hatadan prohukuk.com sorumlu değildir. 

Sigorta Hukuku Bedeni Zarar Tazminatı HesaplamaHemen Ücretsiz* Kullanmaya Başla

*Tamamen ücretsiz üye olabilir sistemi kullanabilirsiniz.

Bazı araçlar ücrete tabi olmasına rağmen büyük tasarruf sağlarken gelişmiş kredi sistemi ve 3D Güvenlikli Param.com.tr altyapısı ile güvenli işlemler yapabilirsiniz. Ücretli olan araçları kullandıkça ödeme yaparak gereksiz aidat/üyelik ücretlerini de ödemek zorunda kalmazsınız.

Diğer Araçlar (Modüller)

İşçi Alacakları, Sigorta Hukuku ve İş Kazası Sonucu Tazminatı gibi kategorilere ait hesaplama ve raporlama araçları.