Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır ?
Kıdem tazminat raporu nasıl oluşturulur ?

Kıdem Tazminatı Online tazminat hesaplaması Raporu, bilirkişiler ve avukatlar – arabulucular , işçi, işveren ,ödeme yapmak isteyen özel yada tüzel kişiler , ilgili taraflar, ProHukuk.com da yer alan Kıdem Tazminatı Hesaplama aracı ile kolayca online tazminat hesaplaması yaparak hesaplayabilir, ihtimalleri varsayımsal olarak rahatça hesaplayabilir , Hesaplamaları Kıdem Tazminatı excel , Kıdem Tazminatı Hesaplama XML, Kıdem Tazminatı Word formatında temin edebilir İşçilik Alacakları Tazminatı (kıdem tazminatına ) ilişkin raporunuzu Word dosyası olarak indirebilir veya yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

 

Kıdem Tazminatı Nedir ?

Kıdem tazminatı İşçinin işyerinde işverenine karşı doğrulukla , sadakatle belli bir süre (en az bir yıl) süre ile çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre kendine özgü özellikleri olan, belirli şartlara bağlı olarak , işveren tarafından/ işyerince topluca ödenen paradır. Kıdem tazminatı, işçi-işveren ilişkisine özgü olan bir tazminat türüdür. Şarta bağlı olmasının nedeni , işverenin haksız nedenle iş ilişkisine son vermesi , yada işçinin haklı nedenle yasada belirlenen sebeplere bağlı olarak iş ilişkisinin sona ermesine bağlı olarak kazanılan bir hak, bir tazminat türüdür. Bu nedenle iş sözleşmesinin feshinin niteliğine bağlı olan bir hak ve tazminat türüdür.

 

Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran Şartlar ;

  1.  En az Bir tam yıl çalışma süresi.
  2.  İş Kanuna tabi ve sürekli bir iş sözleşmesini ile çalışan işçi olma şartı.

 

İstisnalar ;

Madde 4 -Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;

1a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,

1b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,

1c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,

1d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,

1e) Ev hizmetlerinde,

1f) (…) (1) çıraklar hakkında, (1)

1g) Sporcular hakkında,

1h) Rehabilite edilenler hakkında,

1ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

Şu kadar ki;

2a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri,

2b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler,

2c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler,

2d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri,

2e) Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri,

2f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler, Bu Kanun hükümlerine tabidir

3-) Erkek işçinin askere gitmesi

4-) Bayan işçinin evlenmesi

5-) İşçinin yaşlılık, malullük aylığı veya toptan ödeme almak amacıyla hizmet akdini feshetmesi

6-) İşçinin ölümü- vefatı

7-) Hizmet akdinin işveren tarafından haksız feshi ya da işçinin haklı nedenle hizmet akdinin feshi,

 

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır ?

Kıdem tazminatı hesaplaması "en son alınan" ve fazla mesai ücretlerinin dahil olmadığı "aylık brüt maaş" üzerinden yapılır. Fazla mesai ücretleri kıdem hesaplamasına dâhil edilmez.

Kıdem Tazminatı Çalışılan Her Tam Yıl İçin son 30 Günlük Brüt Ücret Üzerinden Hesaplanmıştır. Tam Yıldan Artan Süreler İçin de Aynı Oran Uygulanarak hesaplanmıştır.

Kıdem Tazminatı = Çalışılan Toplam Gün x 30 x Son Günlük Ücret (Brüt) / 365
Çıkan rakamdan Damga vergisi düşülerek net kıdem tazminat hesaplaması yapılır.

**Prime tabi olmayan ödemeler olması nedeniyle Kıdem tazminatında SGK primi İşçi Payı ile işsizlik Sigortası primi İşçi Payı kesintisi ise yapılmaz.

**İş sözleşmesinin devamı uyarınca çalışanın brüt ücreti ile bu ücret dışında çalışana sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatlerin eklenmesiyle bir güne isabet eden tutar üzerinden oluşan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanır. Ancak bu tutar hiçbir zaman tavan tutarı geçemez. 1475 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi haricinde diğer maddeleri 4875 sayılı İş Kanunu ile kaldırılmış olması sonucu kıdem tazminatı tavanı tutarı üzerinde tazminatın ödenmesi halinde uygulanacak cezai müeyyideler ortadan kalkmış olduğundan İşveren tarafından kıdem tazminatı tavan miktarının üzerinde bir ödeme yapılması halinde tavan miktarını aşan kısmı için gelir vergisi ve sigorta priminin hesaplanması gerekmektedir. Ancak buna rağmen işveren, işçisine tavanı aşan miktarlarda kıdem tazminatı ödemek istiyorsa, bunun önünde bir engel yoktur. Bu durumda; tavanı aşan tutarlardan hem gelir vergisi hem de damga vergisi kesilmeli ve ayrıca SGK kişi payı primi de ödenecek miktardan düşülmelidir.

 

Deneme Süresi Kıdem Süresine Dahil Edilir Mi ?

Deneme süreli İş Sözleşmelerinde deneme süresi en çok 2 (İki) Ay , Toplu İş Sözleşmeleriyle 4 (Dört) Aya kadar uzatılabildiği için bu durumun aşılması durumunda deneme süresi Kıdem Tazminatı hesabına dahil edilir.

 

Kıdem Tazminatına Dahil Olmayan Bazı Süreler ;

Grev ve Lokavtta geçen süreler, Tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler, İş sözleşmesinin askıda olduğu süreler (Çalışanın ücretsiz izinli olduğu günler gibi), Çalışılmayan süreler ( İzinsiz ve mazeretsiz devamsızlık günleri gibi), Çalışanın bir defada aldığı ihbar önel süresine 6 hafta ilave edilmesinden sonra aşılan istirahat raporu süreleri.

 

Kıdem tazminatına neler dahil edilir ?  
Kıdem Tazminatı içinde neler yer alır ?

Herhangi bir hak ve ödemenin giydirilmiş brüt ücrete dahil edilebilmesi için devamlılığın olması gerekmektedir. Yemek, servis-yol-ulaşım, yakacak-aydınlatma bedeli, barınma-kira yardımları, bayram harçlığı, kıdem ücreti, teşvik primi, ikramiyeler ve primler giyim yardımı,  devamlılık arz ediyorsa, ihbar ve kıdem tazminatı hesabında giydirilmiş ücrete dahil edilmesi gerekmektedir. İşverenin iş yerinde verdiği yemek veya yemek karşılığı nakit para ya da yemek çeki, yemek yardımında dikkate alınmaktadır.

*Yemek Yardımı - *Kasa Tazminatı -*Gıda Yardımı- *Yakacak Yardımı- *Eğitim Yardımı-*Konut Yardımı-*Giyecek Yardımı-*Erzak Yardımı -*Sosyal Yardım Niteliğindeki Ayakkabı yada Bedeli-*Unvan Tazminatı-*Aile Yardımı-*Çocuk Yardımı-*Temettü-*Taşıt Yardımı-*Yıpranma Tazminatı-*Nitelik Zammı-*Sağlık Yardımı-*Mali Sorumluluk Tazminatı-*Devamlı ödenen primler-*İkramiye
Bu tutarları aylık Brüt ek kazanç kısmına yazınız.

İş Kanununda Giydirilmiş Brüt Ücret nedir ?

İşçinin 1 (Bir) aylık işçiliğine karşılık işverenden aldığı yemek yol gibi ödemelerinde dahil olduğu ücretler topluluğudur. 4857 Sayılı İş Kanununda giydirilmiş ücret ile ilgili şu ifadeler yer almaktadır “Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32.nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Diğer haklar kavramına, ikramiye, gıda yardımı, eğitim yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı ve servis hizmeti gibi para ile ölçülebilen haklar dahil edilmelidir. İhbar tazminatında işçinin son brüt ücreti (30 günlük ücreti) tespit edilerek ve bu ücret her ay düzenli olarak ödenen işçinin diğer yan haklarının eklenmesi ile tespit edilmektedir.

Belli bir dönem için geçerli hastalık ve ölüm yardımı, evlenme, doğum, yolluk, seyahat primi gibi düzenli olmayan yardımlar hesapta dikkate alınmaz.

İşe iade davası sonunda işçinin işe başlatılmadığı tarihte iş sözleşmesi feshedilmiş sayıldığından izin ücreti hesabında işçinin işe başlatılmadığı tarihte alması gereken ücret dikkate alınmalıdır. İşe iade davası ile tespit edilen en çok dört aya kadar boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklar için de 4857 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesinde sözü edilen özel faiz türü uygulanmalıdır. Ancak işe başlatmama tazminatı niteliği itibarıyla tazminat olduğundan uygulanması gereken faiz, yasal faiz olmalıdır. İşçinin işe başlatılmaması fesih niteliğinde olmakla, işverence gerçekleşen bu feshe bağlı olarak ihbar tazminatı ile süre yönünden şartları mevcutsa kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti ödenmelidir.

* 4857 sayılı iş kanunun 25/II maddesi uyarınca işveren tarafından iş sözleşmesinin feshi Kıdem Tazminatını ortadan kaldırır. ''Geçerli fesih '',''Haklı Fesih '' Değildir. Geçerli Fesih'' durumu sadece işe iadeye engel bir durum oluşturur.

*Emsal ücret araştırması genişletilerek, işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek ilgili başkaca işçi ve işveren kuruluşları ve benzer işyerleri ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesinde bulunan “kazanç bilgisi sorgulama” ekranından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirilerek aylık ücret miktarı noktasındaki uyuşmazlık çözümlenmelidir. Kıdem Süresi Hesabında Çalışılmış Gibi Kabul Edilen Süreler; Yeraltı ve sualtında çalışanların bu yerlere inme ve çıkmaları için geçen süreler İşverence işyeri dışında başka yerde çalıştırılmak üzere gönderildiğinde yolda geçen ve meşgul olarak asıl işini yapmadan geçen süreler İşyerinde olmasına rağmen çalıştırılmadığı ya da yapılacak işin beklendiği süreler Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt verme hakkı nedeniyle ayrı kaldıkları süreler Yerleşim yerlerinden uzakta çalışılması durumunda işyerince işçilerin topluca götürülüp getirilme süreleridir. Bu sayılan süreler fazla çalışma süresi hesabında da önem arz eder.

**İşe iade kararı sonrası ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı farkı alacaklarından, ilk fesih esnasında ödenen tutarlar avans niteliğinde olmadığından, sadece ödenen miktarın mahsup işlemine tabi tutulması gerekli olup, bu ödemelerin faiziyle birlikte mahsubu hatalı kabul edilmektedir.

** 15 yıl 3600 gün uygulamasında işçinin önceden diğer işyeri ile sözleşme imzalamasının hakkın kötüye kullanımı: 1475 sayılı Kanun'un 14/5. bendi kapsamında yaş hariç emeklilik sebebiyle ayrılmalarda işçinin daha sonra başka bir işverene ait işyerinde çalışmaya başlaması, ayrılmadan önce diğer işyeri ile görüşme ve hatta sözleşme yapması hakkın kötüye kullanımı olarak değerlendirilmez. Yaş hariç emeklilik kriterlerini haiz olan işçi bu yolla kıdem tazminatı alma hakkını sadece bir kez kullanabilir. İşçinin yeniden çalışması halinde yaş dahil emeklilik sebebiyle ayrılması halinde bir yıl çalışma şartı mevcutsa, son işverenin de kıdem tazminatı ödemesi gerekir.

 

Prime Esas Kazançlar Nelerdir ?

5510 sayılı Kanunun 80/1. Maddesinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.

A-) Prime esas kazançların hesabında ;

  • Hak edilen ücretlerin,Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,
  • İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt toplamı esas alınır.

B-) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

C-)  (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 80/d maddesi hükmünde “ücretler hak edildikleri aya mal edilmek Suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir.

 Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, 82 nci madde hükmü de nazara alınmak suretiyle prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edilir.

**Sitemizde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmemektedir.
**Hukuki bilgilendirmeler için lütfen Avukata danışın ve Avukata sorun.
**Bu kapsamda soracağınız sorulara yanıt verilmeyecektir.

**Sitemizde yer alan Hesaplamalarda oluşabilecek hiçbir hatadan prohukuk.com sorumlu değildir.

 

İşçi Alacakları HesaplamaHemen Ücretsiz* Kullanmaya Başla

*Tamamen ücretsiz üye olabilir sistemi kullanabilirsiniz.

Bazı araçlar ücrete tabi olmasına rağmen büyük tasarruf sağlarken gelişmiş kredi sistemi ve 3D Güvenlikli Param.com.tr altyapısı ile güvenli işlemler yapabilirsiniz. Ücretli olan araçları kullandıkça ödeme yaparak gereksiz aidat/üyelik ücretlerini de ödemek zorunda kalmazsınız.

Diğer Araçlar (Modüller)

İşçi Alacakları, Sigorta Hukuku ve İş Kazası Sonucu Tazminatı gibi kategorilere ait hesaplama ve raporlama araçları.