Çocuk  İçin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Raporu Kimden Nasıl Alınır?
Küçük İçin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır ?

Online tazminat hesaplaması Raporu, bilirkişiler ve avukatlar – arabulucular , UZMAN ARABULUCULAR TARAFINDAN zarar gören kişi mağdur ,ödeme yapmak isteyen özel yada tüzel kişiler , zarara sebebiyet olan taraflar, ProHukuk.com da yer alan Çocuk İçin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesapla aracı ile kolayca online tazminat hesaplaması yaparak hesaplayabilir, ihtimalleri varsayımsal olarak rahatça hesaplayabilir Aktüeryal Hesaplama excel, Aktüeryal Hesaplama XML, Aktüeryal Hesaplama Word formatında temin edebilir VEFAT DURUMUNDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA tazminatı (DESTEKTEN YOKSUN KALMA tazminatına) ilişkin raporunuzu Word dosyası olarak indirebilir veya yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

Raporu oluşturabilmek için olayda zarar görerek VEFAT EDEN KİŞİNİN VE BU KİŞİNİNİN DESTEĞİNDEN YOKSUN KALANLARIN ;

 • Adı Soyadı
 • Doğum Tarihi
 • Cinsiyet
 • Özel Maaş: Asgari ücretten farklı maaş alıyorsa maaş tutar bilgisi
 • Olay/Kaza Tarihi : Kazanın gerçekleştiği tarih Gün/Ay/Yıl
 • Rapor Tarihi : Raporun hazırlanacağı tarih Gün/Ay/Yıl
 • Asgari Ücret Periyot: Evlimi? Evliyse, eş çalışıyor mu ve kaç çocukarı var bilgisi.
 • Maluliyet Oran: Hastane tarafından verilen maluliyet oranı.
 • Karşı Taraf Kusur Oran: Kaza sonucu, kazaya sebep olan tarafın  yetkili merci tarafından belirlenen kusur oranı
 • Yaşam Tablosu: TRH, PMF, CSO (Rapor tarihi 2008’ten sonra ise TRH seçilir.)
 • Anne Baba Varmı? Hesaplamaya anne ve babanın dahil edilip edilmeyeceği bilgisi.

 • Annesinin Ad Soyad
 • Annesinin Doğum Tarihi
 • Annesi Çalışıyormu : Annesi çalışıyorsa EVET olarak seçilmeli
 • Önceki Tahsil Tutarı : Annesinin daha önce bu dava için tazminat aldıysa onun tutarı
 • Önceki Tahsil Tarihi : Annesinin daha önce bu dava için tazminat aldıysa onun alınma tarihi

 • Babasının Ad Soyad
 • Eşinin Doğum Tarihi
 • Babası Çalışıyormu : Babası çalışıyorsa EVET olarak seçilmeli
 • Önceki Tahsil Tutarı : Babasının daha önce bu dava için tazminat aldıysa onun tutarı
 • Önceki Tahsil Tarihi : Babasının daha önce bu dava için tazminat aldıysa onun alınma tarihi

Bilgileri gerekmektedir. Bu bilgiler hesaplama aracına girildiğinde bilinen aktif dönem, işleyecek aktif dönem ve pasif dönemler yıllık veya aylık periyotlarla birlikte seçilen yaşam tablosu standart ve formüllerine göre hesaplanır detaylı bir şekilde rapor halinde gerek davaya hazır olarak gerekse sulh görüşmelerinde, Trafik kazası maddi manevi tazminat davalarında , gerekse Arabulucu avukat tarafından,  arabuluculuk görüşmelerinde taraflarca kullanılabilir yine arabulucu tarafından son teklif olarak sunulabilmesi için kolaylıkla  hazırlayabilirsiniz.Yine bilirkişiler tarafından online tazminat hesaplaması yapılabilir.

Trafik Kazası sonrası sakatlanmanız durumunda trafik kazası vefat durumunda ; Aktüeryal Hesaplama excel , Aktüeryal Hesaplama XML , Aktüeryal Hesaplama Word formatında temin edebilirsiniz.

 

Çocugun vefatı durumunda destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanması ;

Trafik poliçeleri 3.kişiye verilecek maddi ve bedeni zararları teminat altına alan zorunlu bir sigorta türüdür.

Üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere bu genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek tazminattır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas alınır. Destekten yoksun kalanların sigorta şirketinden talep edebileceği maksimum teminat tutarını ifade etmektedir.

Bu ödemeler zarar gören üçüncü kişinin zararının giderilmesi için sigorta şirketi tarafından teminat altına alınan maksimum ödeme miktarlarıdır. Kazanın detaylı raporuna göre, vefat eden kişinin yaşı ,destekten yoksun kalanların yaşı, kişinin maaşı, kişinin mesleği , kusur durumu, kaza tarihi, kişinin sakatlık oranına göre bu miktarlar değişmektedir.

Borçlar Kanunu uyarınca  , Ölüm ve bedensel zarar ;

Ölüm ;

MADDE 53- Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

 1. Cenaze giderleri.
 2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.

Borçlar Kanunu uyarınca  Belirlenmesi ;

MADDE 55- Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz. Bu Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır.

18 yaşından küçük birinin Trafik Kazası sonrası vefatı durumunda tazminat nasıl hesaplanır?

 

Bir Çocuk yada Bebeğin Trafik Kazası Sonucu vefatı, ölümü durumunda tazminat nasıl hesaplanır ?

Destekten yoksun kalma tazminatının doğması için, ölen kişinin üçüncü kişiye yardımda bulunması destek olması gerekir. Bu anlamda destek, tazminat hakkı bulunan kişiye fiilen, düzenli ve sürekli bir şekilde bakan veya bakması kuvvetle muhtemel kişi olmalıdır.

Anne ve babaların çocuklarına destek olmaları ise hayatın olağan akışına uygun bir durumdur. Nitekim, Yargıtay kararlarında açıkca, anne ve babaların çocuklarına destek olacağı kabul edilmiştir. Bunun aksini iddia eden, ispat etmek zorundadır.Destekten yoksun kalma tazminatının mahiyeti ve amacı, ölenin eylemli yardımını alanların, desteğin ölümünden sonra da bu yardımdan mahrum kalmaması olduğuna göre kaza tarihinde 17 yaşında olan ...’nın, kazada vefat eden annesinin desteğinden yoksun kaldığı açıktır.

Borçlar Kanununun 45/2. maddesinde, “ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararlarını da tazmin etmek lazım gelir” hükmüne yer verilmiştir.Desteğin bir işi ve kazancı yoksa, bedensel varlığıyla “yardım ve hizmet” ederek destek olacağı; yaşlı kişilerin de emeklilik günlerinde “yardım ve hizmet” ederek yakınlarına destek sağlayacakları kabul olunarak, bu kişilerin desteğinden yoksun kalanların tazminatı yasal asgari ücretler üzerinden hesaplanmalıdır.Aynı biçimde ev kadınlarının ev hizmetlerinden yoksunlukta da hesap unsuru yasal asgari ücretler olmalıdır.Somut olayda davacıların desteğinin kaza tarihinde herhangi bir işte çalışmadığı, ev hanımı olduğu dosya kapsamı ile sabittir..Bu durumda mahkemece, davacı ... yönünden dava dilekçesinde talep edilmiş olan maddi zarar kalemleri yönünden, deliller toplanarak,ölen annesi ... çalışmıyor olsa da, ev hanımı olup muhtemel ömrünün sonuna kadar ev işlerini yapması,manevi olarak destek olması v.s. sağ kalan aile bireylerine destek niteliğinde olduğundan asgari ücret düzeyinde gelir elde ettiği varsayılarak, yüksek öğrenim görme durumu bulunmayan halde, kız çocuklarının 22 yaşına kadar, erkek çocuklarının 18 yaşına kadar; yüksek öğrenim gören ya da görme ihtimali bulunan çocukların ise 25 yaşına kadar destek alacağı dikkate alınarak davacı ...’nın destekten yoksun kalma zararının hesaplanması gerekir.( 17. Hukuk Dairesi         2020/900 E.  ,  2020/6725 K. 09/11/2020 )

 

Çocuk yada bebeğin vefatı durumunda tazminat kriterleri değişeceğinden ve ayrı kriterler göz önüne alınacağından , bu hesaplama ayrı bir modül olarak düzenlenmiştir.

***Kaza tarihinde 1 yaşında olan çocuğun ölümü sebebiyle, annenin çalışıyor olması halinde hem anne hem de baba yönünden hesaplanacak tazminattan, asgari ücretin %5'i oranında; annenin çalışmayıp aile ekonomisine katkısının bulunmadığının tespiti halinde ise, sadece baba yönünden hesaplanacak tazminattan asgari ücretin %5'i oranında yetiştirme giderinin indirilmesi gerektiği gözetilmelidir. Hükme esas alınan raporda; davacı annenin destek zararı hesabından, yetiştirme gideri indirilmiştir.Dosya kapsamından düzenli bir işi ve geliri olmayan ve ev hanımı olduğu anlaşılan mütevveffa davacı anne ... ... için hesaplanan tazminattan yetiştirme gideri düşülmesi doğru olmadığından kararın bu yönüyle bozulması gerekmiştir. 17. Hukuk Dairesi         2019/1802 E.  ,  2020/5535 K. 13/10/2020

***Türk Medeni Kanunu'nun 185. madde hükmü gereğince, anne-baba birlikte çocukların bakımından sorumludur, aynı Yasa'nın 327. maddesinde ise “Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır” denilmektedir. Her babanın ve annenin çocuğunu belli bir yaşa kadar büyütmek, yetiştirmek ödevi olup çocuğun ölümü nedeni ile artık yapılması gerekmeyecek yetiştirme giderlerinin belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatından düşülmesi gerekmektedir.Daire ilkelerine göre; anne çalışmıyorsa sadece babadan yetiştirme gideri düşülmesi gerekmektedir.
Somut olayda dosya kapsamından davacı annenin çalışmadığı anlaşılmaktadır. 11.09.2017 tarihli hesap bilirkişisi raporunda anne ve babadan ayrı ayrı %2,5 olmak üzere yetiştirme gideri düşülmüş mahkemece bu rapora göre karar verilmiştir. Mahkemece Ev hanımı olan anneden yetiştirme gideri düşülmemesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir.(17. Hukuk Dairesi 2018/5268 E.  ,  2020/3840 K.- 23/06/2020)

***Dairemiz uygulamalarına göre, desteğin evleninceye kadar gelirinin yarısını kendi ihtiyaçları yarısını da anne ve babası için ayıracağı varsayılarak bu dönemde desteğe iki anne ve babaya birer pay vermek suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında evlenmeden önceki dönem içinde anne ve babanın her birine %25 pay verilmesi gerektiği, desteğin ileride evlenmesi ile birlikte desteğe iki, eşe iki, anne ve babaya birer pay verilerek, yine desteğin tüm gelirinin oranlanarak anne ve babaya %16 şar pay ayrılması, desteğin bir çocuğunun olması durumunda iki pay desteğe, iki pay eşe bir pay çocuğa ve birer pay anne ve babaya ayrılmak suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında anne ve baba için %14'er pay verilmesi daha sonra ikinci çocuğun doğacağı varsayılarak bu kez desteğe iki, eşe iki, çocukların her birine birer ve anne ve babaya birer pay verilerek desteğin tüm gelirine oranlanarak anne ve babaya 12,5 er pay verilmesinin uygun olacağı belirlenmiş olup, destek tazminatlarının varsayımsal hesabının yapılması gerekirken desteğin evlendikten sonra anneye ve davacı babaya ayrılan pay oranı 1/8 olarak sabitlenerek hatalı varsayımına göre hesaplama yapılması doğru olmayıp bu yönde bilirkişi raporunun hükme esas alınması doğru görülmemiştir.
3- Her baba ve annenin çocuğunu belli bir yaşa kadar büyütmek, yetiştirmek ödevi olup çocuğun ölümü nedeni ile artık yapılması gerekmeyecek yetiştirme giderlerinin belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatından düşülmesi gerekmektedir. Kaza tarihinde 12 yaşında olan desteğin ölümü sebebi ile annenin çalışıyor olması halinde hem anne hem de baba yönünden hesaplanacak tazminattan, asgari ücretin %5'i oranında, annenin çalışmayıp aile ekonomisine katkısının bulunmadığının tespiti halinde ise, sadece baba yönünden hesaplanacak tazminattan asgari ücretin %5'i oranında yetiştirme giderinin indirilmesi gereklidir.Somut olayda; destek 12 yaşında vefat etmiştir. Hükme esas alınan aktüerya raporunda ise davacı babanın destek zararı hesabında babadan, desteğin 18 yaşına kadar davacı babanın desteğe ayıracağı pay oranına göre belirlenen miktarın yetiştirme gideri kabul edilerek indirilmiştir.
Bu durumda mahkemece davacı baba yönünden Dairemiz uygulamasına göre %5 yetiştirme gideri indirimi yapılması gerekirken hatalı hesaplama ile yetiştirme gideri indirimi yapılması doğru görülmemiştir.(Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2019/2846 E.  ,  2020/3183 K. -04/06/2020)

 

***Hayatın olağan akışına göre; trafik kazası sonucu davacıların küçük çocuğu ölmeseydi 18 yaşına gelmesi ile birlikte gelir elde edeceği ve ana ve babaya bakacağı muhtemeldir. Mahkemece hükme esas alınan aktüerya bilirkişi raporunda; desteğin kaza tarihinde 12 yaşında olduğu belirtilmiş kaza tarihinden itibaren yardım ve hizmet ederek destek olacağı kabul edilerek hesaplama yapılmış ise de bu hesaplama şekli Yargıtay’ın yerleşik kararlarına uygun değildir.

Tazminat hesabında küçüğün gelir elde etmeye başlayacağı yaşın 18 yaş olarak kabul edilerek hesaplama yapılması gerekmektedir.
3-Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda kaza tarihinde 12 yaşında olan destek için 20 yaşa kadar %2.5 oranında yetiştirme gideri düşüldüğü anlaşılmaktadır.
Daire ilkelerine göre; yetiştirme gideri oranı %5'tir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda %5 oranında yetiştirme gideri hesaplanması gerekirken %2.5 oranında yetiştirme gideri hesaplanması doğru değildir. O halde mahkemece yapılacak iş; 18 yaşa kadar %5 oranında, bozma öncesi verilen kararı davacı vekilinin temyiz etmemiş olması sonucu davalılar yararına kazanılmış hak oluştuğu gözetilerek 18 yaş ile 20 yaş arası ise %2.5 oranında yetiştirme gideri indirimi yapılması gerekmektedir.
4-Mahkemece hükme esas alınan aktüerya bilirkişi raporunda destek payları hesaplanırken davacıya ayrılan destekten yoksun kalma pay oranı hatalı tespit edilmiştir.
Hayatın olağan akışına göre bekar olarak ölen çocuğun ileride evleneceği ve en az iki çocuk sahibi olacağı kabul edilerek, desteğin evleninceye kadar gelirinin yarısını kendi ihtiyaçları yarısını da anne ve babası için ayıracağı varsayılarak bu dönemde desteğe iki anne ve babaya birer pay vermek suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında evlenmeden önceki dönem içinde anne ve babanın her birine %25 pay verilmesi gerektiği, desteğin ileride evlenmesi ile birlikte desteğe iki, eşe iki, anne ve babaya birer pay verilerek, yine desteğin tüm gelirinin oranlanarak anne ve babaya %16'şar pay ayrılması, desteğin bir çocuğunun olması durumunda iki pay desteğe, iki pay eşe bir pay çocuğa ve birer pay anne ve babaya ayrılmak suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında anne ve baba için %14'er pay verilmesi daha sonra ikinci çocuğun doğacağı varsayılarak bu kez desteğe iki, eşe iki, çocukların her birine birer ve anne ve babaya birer pay verilerek desteğin tüm gelirine oranlanarak anne ve babaya 12,5 er pay verilmesinin uygun olacağı, daha sonra anne ve babadan yaşam tablosuna göre hangisi destekten çıkacaksa kalan kişiye diğerinin payının ilave edilerek destek tazminatlarının varsayımsal hesabının yapılması gerekirken, desteğin davacı babaya %20 sabit oranda destek olacağı varsayımına göre hesaplama yapılması doğru görülmemiştir.
O halde mahkemece, anlatılan bilgiler ışığında hüküm kurmaya ve denetime elverişli, kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla, bilirkişiden ek rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.(Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/2229 E.  ,  2019/12253 K. 19.12.2019)

Bozma öncesi alınan 14.06.2012 tarihli aktüer kök raporunda, kaza sonucu vefat eden küçüğün 15 yaşının bitimiyle anne ve babasına destek olmaya başlayacağı kabul edilmiş, yetiştirme gideri küçüğün 15 yaşına gelinceye kadar hesaplanmış ve yarı oranında davacıların tazminatlarından ayrı ayrı düşülmüştür. Dairemizce karar, desteğin 18 yaşın bitimiyle anne babasına destek olmaya başlayacağı, 18 yaşına kadar hesaplanacak bakım ve yetiştirme giderlerinin de anne ve babanın destek tazminatından yarı oranında indirilmesi gerektiği, bu nedenle bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi yönünde davalı ... şirketinin yararına bozulmuştur.Mahkemece bozmaya uyularak aynı bilirkişiden alınan 29.03.2016 tarihli ek raporda, davacıların destek tazminatı güncel yani ek rapor tarihindeki veriler esas alınarak hesaplanmış, asıl dava davacısı annenin 50.102,47 TL, birleşen dava davacısı babanın 44.620,81 TL destek tazminatı bulunmuş, bilirkişi bozmayla davalı lehine usuli müktesep hak oluştuğundan önceki tazminat miktarlarının geçilemeyeceğini belirtmiştir. Mahkemece ise her ne kadar gerekçede belirtilmemiş ise de, bozma öncesi anne ve baba için hükmedilen tazminat miktarlarından bozma sonrası alınan ek raporda hesaplanan yetiştirme gideri 12.756,00 TL'nin yarısı ayrı ayrı düşülerek davacıların tazminat miktarları hüküm altına alınmıştır. Oysa ki, bozma öncesi hükme esas alınan kök raporda, davacıların tazminatlarından destek küçüğün 15 yaşına kadar olan yetiştirme giderinin yarısı ayrı ayrı düşülmüş olduğundan, mahkemece mükerrer yetiştirme gideri düşülerek karar verilmesi doğru değildir.
O halde mahkemece, bozma ile birlikte davalı ... lehine usuli müktesep hak oluştuğundan, aynı bilirkişiden kök rapor tarihindeki veriler (asgari ücret vb.) dikkate alınarak ve bozma ilamı doğrultusunda desteğin 18 yaşından sonra ailesine destek olacağı kabulü ile 18 yaş sonrasından tazminat hesabı yaptırılması, 18 yaşına kadar yetiştirme gideri hesaplattırılması, anne ve babasından ayrı ayrı hesaplanacak yetiştirme giderinin yarısının düşülmesi, kazanılmış hakların da korunarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm tesisi doğru değildir.(Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/2848 E. ,2019/11025 K.- 25/11/2019)

****Dava, trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Destekten yoksun kalma zararının hesabında, destekten yoksun kalan(lar)a müteveffanın sağlığında sağlamış olduğu yardımın miktarı belirlenmelidir.
Davacıların desteği olan ..., 9 yaşında vefat etmiştir. Hükme esas alınan aktüer raporunda, desteğin evlenene kadar ana babasına gelirinin %20'si kadar, evli ve henüz çocuksuz olduğu dönem için %15'i kadar, evlenip bir çocuk sahibi olduğu dönem için %12,5'i kadar ve iki çocuğu olduğunda %10'u kadar destek payı ayıracağı varsayılarak hesaplama yapılmıştır.Dairemiz uygulamalarına göre; desteğin evleninceye kadar gelirinin yarısını kendi ihtiyaçları yarısını da anne ve babası için ayıracağı varsayılarak bu dönemde desteğe iki anne ve babaya birer pay vermek suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında evlenmeden önceki dönem içinde anne ve babanın her birine %25 pay verilmesi gerektiği, desteğin ileride evlenmesi ile birlikte desteğe iki eşe iki anne ve babaya birer pay verilerek, yine desteğin tüm gelirinin oranlanarak anne ve babaya %16 şar pay ayrılması, desteğin bir çocuğunun olması durumunda iki pay desteğe, iki pay eşe bir pay çocuğa ve birer pay anne ve babaya ayrılmak suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında anne ve baba için %14'er pay verilmesi daha sonra ikinci çocuğun doğacağı varsayılarak bu kez desteğe iki, eşe iki, çocukların her birine birer ve anne ve babaya birer pay verilerek desteğin tüm gelirine oranlanarak anne ve babaya 12,5'er pay verilmesinin uygun olacağı belirlenmiş olup destek tazminatlarının varsayımsal hesabının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle; mahkemece, Yargıtay uygulamaları da gözetilmek suretiyle, bilirkişiden işaret edilen hususta ek rapor alınarak ve kazanılmış haklarda gözetilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması isabetli görülmemiştir.
2-TMK’nun 185. madde hükmü gereğince, anne-baba birlikte çocukların bakımından sorumludur, aynı Yasanın 327. maddesinde ise "çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır" denilmektedir.
Her baba ve annenin çocuğunu belli bir yaşa kadar büyütmek, yetiştirmek ödevi olup çocuğun ölümü nedeni ile artık yapılması gerekmeyecek yetiştirme giderlerinin belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatından düşülmesi gerekmektedir. Kaza tarihinde 9 yaşında olan desteğin ölümü sebebi ile annenin çalışıyor olması halinde hem anne hem de baba yönünden hesaplanacak tazminattan, asgari ücretin %5'i oranında, annenin çalışmayıp aile ekonomisine katkısının bulunmadığının tespiti halinde sadece baba yönünden hesaplanacak tazminattan asgari ücretin %5'i oranında yetiştirme giderinin indirilmesi gereklidir.
Somut olayda; Hükme esas alınan aktüer raporunda, davacı anne ve babanın destek zararı hesabında anne ve babadan %5'er yetiştirme gideri kusura göre hesaplanan tazminattan indirilmiştir. Mahkemece yukarıda açıklanan ilkelere göre; sosyal ekonomik durum araştırmasına göre davacı ev hanımı olan annenin destek zararı hesabında yetiştirme gideri düşülmemesi gerekirken tazminattan indirim yapılması, doğru görülmemiştir.(17. Hukuk Dairesi         2017/4860 E.  ,  2019/10698 K.-14/11/2019)

***Trafik kazası sonucu ölen küçük çocuk ölmeseydi ana ve babaya bakması muhtemeldir. Çocuğun 18 yaşına gelmesi ile birlikte gelir elde edeceği ana ve babasına destek olacağı varsayılmalıdır. Ancak ileriki yaşlarda çocuğun büyüyerek evleneceği ve en az iki çocuğunun olacağı, gelirinin bir kısmını ana ve babasına da ayıracağı varsayılır.Davacıların çocuğunun 20.06.2011 tarihinde meydana gelen kazada vefat etmesi nedeniyle mahrum kaldığı destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında müteveffanın 20 yaşından itibaren gelir getirmeye başlayacağı varsayılarak tazminat belirlenmiştir. Oysa Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre vefat eden çocuklar için destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken 18 yaşından itibaren gelir getirmeye başlayacağı varsayılarak hak sahibinin destek süresi boyunca tazminat hesaplanmaktadır. Mahkemece; davacılar için belirlenecek tazminat tutarının, desteğin 18 yaşından itibaren gelir elde edeceği kabul edilerek tazminat hesabı yapılması gerekirken, bu kurala uyulmadan hesaplama yapan bilirkişi raporunun hükme esas alınması doğru görülmemiştir. Türk Medeni Kanunu'nun 185.madde hükmü gereğince, anne-baba birlikte çocukların bakımından sorumludur, aynı yasanın 327. maddesinde ise “Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır” denilmektedir. Her baba ve annenin çocuğunu belli bir yaşa kadar büyütmek, yetiştirmek ödevi olup çocuğun ölümü nedeni ile artık yapılması gerekmeyecek yetiştirme giderlerinin belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatından düşülmesi (anne ve babadan birinin ya da her ikisinin çalışıp çalışmadığına ilişkin ayrıksı durumlar da göz önüne alınarak) gerekmektedir.
Eldeki davada, hükme esas alınan bilirkişi raporunda anne ya da babadan birinin çalışıp çalışmadığı araştırılmaksızın, her ikisi yönünden %5'er oranında yetiştirme gideri indiriminin yapılmış olması da doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.( 17. Hukuk Dairesi         2017/575 E.  ,  2019/9087 K. 08/10/2019 )

Davacıların desteği olan ..., kaza tarihinde 11 yaşındadır. Mahkemenin hükme esas aldığı 25.01.2015 tarihli raporda bilirkişi tarafından, ölenin yaşı da dikkate alınarak muhtemel evlilik tarihi belirlenmiş ve evliliğinden belli süre sonra çocuklarının olacağı kabul edilerek davacılara kademeli destek payı ayrılmıştır. Ne var ki anılan raporda; desteğin evlenmesinden sonra davacı anne babasına % 12,5'ar; muhtemel çocuklarının olacağı sürelerde % 7,5'ar; davacı baba destekten çıktıktan sonra davacı annenin tek başına destek alacağı sürede ise davacı anneye %12,5 pay ayıracağı kabulüyle hesap yapıldığı; desteğin muhtemel çocuklarının olacağı tarihlere göre destek paylarının kademelendirilmediği görülmektedir. Dairemiz'in yerleşik uygulamalarıyla; çalışma ve gelir elde etme yaşına gelmesinden sonra bekar çocuk yaşasa idi ileriki yıllarda evleneceği; evlenmesi ile birlikte pay esasına göre 2 pay kendine, 2 pay eşine, birer pay ana ve babaya; evlenmesinden belli bir süre sonra ilk çocuğu ve yine bir süre sonra ikinci çocuğunun olacağı; çocukların olacağı süreler içinde kendine 2 pay, eşine 2 pay, çocuklara birer pay, ana ve babaya da birer pay ayıracağı; ana babadan birinin destekten çıkması halinde, çıkanın payının diğer ebeveynin alacağı paya ekleneceği kabul edilmektedir. Esas alınan bilirkişi raporu, davacıların destek paylarının belirlenmesi bakımından hatalıdır.TMK’nun 185. madde hükmü gereğince, anne-baba birlikte çocukların bakımından sorumludur, aynı yasanın 327. maddesinde ise "çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır" denilmektedir.Her baba ve annenin çocuğunu belli bir yaşa kadar büyütmek, yetiştirmek ödevi olup çocuğun ölümü nedeni ile artık yapılması gerekmeyecek yetiştirme giderlerinin belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatından düşülmesi gerekmektedir. Kaza tarihinde 11 yaşında olan desteğin ölümü sebebi ile annenin çalışıyor olması halinde hem anne hem de baba yönünden hesaplanacak tazminattan, asgari ücretin %5'i oranında, annenin çalışmayıp aile ekonomisine katkısının bulunmadığının tespiti halinde ise, sadece baba yönünden hesaplanacak tazminattan asgari ücretin %5'i oranında yetiştirme giderinin indirilmesi gereklidir.Somut olayda; destek 11 yaşında vefat etmiş olup hükme esas alınan aktüerya raporunda, davacı anne ve babanın destek zararı hesabında, anne ve babadan ayrı ayrı % 5'er yetiştirme gideri indirilmiştir. Ev hanımı olan ve herhangi bir geliri bulunmayan davacı anne için hesaplanan tazminattan yetiştirme gideri düşülmesi de doğru değildir.Bu durumda mahkemece; Dairemiz'in yerleşik uygulamaları ile belirlenen ve yukarıda açıklanan destek payları esas alınmak ve geliri olmayan davacı annenin tazminatından yetiştirme gideri düşülmemesi gerektiği gözetilmek suretiyle, davacıların talep edebileceği tazminat miktarının belirlenmesi hususunda, daha önce rapor düzenleyen bilirkişiden ek rapor alınarak oluşacak sonuca göre (davacılar lehine oluşan usuli kazanılmış haklar gözetilmek suretiyle) karar verilmesi gerekirken, destek paylarının hatalı (düşük) saptandığı rapordaki hesaplamanın kabulü, bozmayı gerektirmiştir.
4-Davacı tarafça, dava konusu kazada ölen ... için yapılan cenaze giderleri yönünden de talepte bulunulmuş; mahkemece, bu giderler için talep edilen 200,00 TL. makul kabul edilip hüküm altına alınmışsa da cenaze giderinden davalı ... sorumlu tutulmamıştır.
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14/2-b ve ... Yönetmeliği'nin 9/1-b maddesi gereği, bedensel zararlardan sorumlu olduğu kabul edilen davalı ...'nın, davaya konu ölüm olayından kaynaklanan doğrudan zarar niteliğindeki cenaze giderlerinden sorumlu tutulması gerekirken, sorumluluğuna karar verilmeyişi de doğru olmamıştır. (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/1066 E.  ,  2019/8977 K.-07/10/2019 )

Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Mahkemece hükme esas alınan tazminat raporunda, desteğin annesinin asgari ücretin %10’u oranında, babasının da asgari ücretin %10’u oranında yetiştirme gideri yapacakları kabul edilerek toplam % 20 oranında yetiştirme gideri indirimi yoluna gidilmiştir.
Davacı annenin çalışmadığı ve herhangi bir gelirinin bulunmadığı dosya kapsamından belli olduğu halde, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda hesaplanan tazminattan davacı anne yönünden yetiştirme gideri indirimi yapılması doğru görülmemiştir. Esasen bu indirimin yapılabilmesi için davacının çalışan, geliri olan, desteğin yetiştirme giderlerini kısmen de olsa üstlenmiş olan kişilerden olması gerekmektedir.
Bu nedenle mahkemece davacı annenin çalışmadığı, gelirinin bulunmadığı gözetilerek, yetiştirme giderlerinin davacı baba tarafından karşılandığı kabul edilerek davacı baba yönünden Dairemiz uygulamasına göre %5 yetiştirme gideri indirimi yapılması, davacı anne için hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından yetiştirme gideri indirimi yapılmadan gerçek zararın hesaplanması ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.Hükme esas alınan tazminat raporunda destek payları hesaplanırken davacılara ayrılan destekten yoksun kalma pay oranları hatalı tespit edilmiştir.
Hayatın olağan akışına göre çocuğun ileride evleneceği ve en az iki çocuk sahibi olacağı kabul edilerek, desteğin evleninceye kadar gelirinin yarısını kendi ihtiyaçları yarısını da anne ve babası için ayıracağı varsayılarak bu dönemde desteğe iki anne ve babaya birer pay vermek suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında evlenmeden önceki dönem içinde anne ve babanın her birine %25 pay verilmesi gerektiği, desteğin ileride evlenmesi ile birlikte desteğe iki eşe iki anne ve babaya birer pay verilerek, yine desteğin tüm gelirinin oranlanarak anne ve babay %16'şar pay ayrılması, desteğin bir çocuğunun olması durumunda iki pay desteğe, iki pay eşe bir pay çocuğa ve birer pay anne ve babaya ayrılmak suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında anne ve baba için %14 er pay verilmesi daha sonra ikinci çocuğun doğacağı varsayılarak bu kez desteğe iki, eşe iki, çocukların her birine birer ve anne ve babaya birer pay verilerek desteğin tüm gelirine oranlanarak anne ve babaya 12,5 er pay verilmesinin uygun olacağı, daha sonra anne ve babadan yaşam tablosuna göre hangisi destekten çıkacaksa kalan kişiye diğerinin payının ilave edilerek destek tazminatlarının varsayımsal hesabının yapılması gerekirken, desteğin davacı anne ve babaya daha az oranda destek olacağı varsayımına göre hesaplama yapılması doğru olmayıp bu yönde bilirkişi raporunun hükme esas alınması doğru görülmemiştir.(Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/17572 E.  ,  2019/8273 K.- 19/09/2019 )

**Destekten yoksun kalma zararının hesabında, destekten yoksun kalanlara müteveffanın sağlığında sağlamış olduğu (ya da ileride sağlaması muhtemel olan) yardımın miktarı doğru biçimde belirlenmelidir. Ölenin parasal veya bedensel destekliğinin derecesi ile bundan yoksun kalanların tazminat isteklerinin ölçüsü ya da hesaplama yöntemi konusunda, öğretide görüş birliği yoktur. Gerçek yardım miktarının yeterli delillerle ispat edilemediği durumlarda yargıç, takdir hakkını kullanarak yardım miktarını belirleyebilecektir. Bu belirlemede, destek ile destek olunan kimse arasındaki yakınlığın derecesi, aralarındaki manevi bağ, davacıların yaşları, dahil oldukları sosyal ve ekonomik çevre, yaşam standartları, cinsiyetleri gibi bakım ilişkisine ve miktarına etkili olabilecek unsurlar da göz önünde bulundurulacaktır. Hayatın olağan akışı içinde, destek sayılan kimsenin, baktığı kimselere gelirini belli paylara bölerek baktığı pek söylenemese de tazminat hesabında bir paylaştırma yapmak zorunlu hale gelmektedir.Davacının desteği olan ..., kaza tarihinde 12 yaşındadır. Mahkemenin hükme esas aldığı tarihsiz kök rapor ve 14.03.2016 tarihli ek raporda bilirkişi tarafından, ölenin yaşı da dikkate alınarak muhtemel evlilik tarihi belirlenmiş ve evliliğinden belli süre sonra çocuklarının olacağı kabul edilerek davacıya kademeli destek payı ayrılmıştır. Ne var ki anılan raporda; desteğin evlenmesinden sonra davacı anneye % 10; muhtemel ilk çocuğunun olacağı sürede %7,5; muhtemel ikinci çocuğunun olacağı sürede %5; hak sahibi baba destekten çıktıktan sonra davacı annenin tek başına destek alacağı sürede ise davacı anneye % 15 pay ayıracağı kabulüyle hesap yapıldığı görülmektedir.Dairemiz'in yerleşik uygulamalarıyla; çalışma ve gelir elde etme yaşına gelmesinden sonra bekar çocuk yaşasa idi ileriki yıllarda evleneceği; evlenmesi ile birlikte pay esasına göre 2 pay kendine, 2 pay eşine, birer pay ana ve babaya; evlenmesinden belli bir süre sonra ilk çocuğu ve yine bir süre sonra ikinci çocuğunun olacağı; çocukların olacağı süreler içinde kendine 2 pay, eşine 2 pay, çocuklara birer pay, ana ve babaya da birer pay ayıracağı; ana babadan birinin destekten çıkması halinde, çıkanın payının diğer ebeveynin alacağı paya ekleneceği kabul edilmektedir. Esas alınan bilirkişi raporu, davacının destek paylarının belirlenmesi bakımından hatalıdır.TMK’nun 185. madde hükmü gereğince, anne-baba birlikte çocukların bakımından sorumludur, aynı yasanın 327. maddesinde ise "çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır" denilmektedir.Her baba ve annenin çocuğunu belli bir yaşa kadar büyütmek, yetiştirmek ödevi olup çocuğun ölümü nedeni ile artık yapılması gerekmeyecek yetiştirme giderlerinin belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatından düşülmesi gerekmektedir. Kaza tarihinde 12 yaşında olan desteğin ölümü sebebi ile annenin çalışıyor olması halinde hem anne hem de baba yönünden hesaplanacak tazminattan, asgari ücretin %5'i oranında, annenin çalışmayıp aile ekonomisine katkısının bulunmadığının tespiti halinde ise, sadece baba yönünden hesaplanacak tazminattan asgari ücretin %5'i oranında yetiştirme giderinin indirilmesi gereklidir.Somut olayda; destek 12 yaşında vefat etmiş olup hükme esas alınan aktüerya raporunda, davacı annenin destek zararı hesabında, % 5 yetiştirme gideri indirilmiştir. Düzenli bir işi ve geliri olmayan (27.12.2013 tarihli kolluk tutanağına göre de ev hanımı olan) davacı anne için hesaplanan tazminattan yetiştirme gideri düşülmesi doğru değildir.Bu durumda mahkemece; Dairemiz'in yerleşik uygulamaları ile belirlenen ve yukarıda açıklanan destek payları esas alınmak ve geliri olmayan davacı annenin tazminatından yetiştirme gideri düşülmemesi gerektiği gözetilmek suretiyle, davacının talep edebileceği tazminat miktarının belirlenmesi hususunda, daha önce rapor düzenleyen bilirkişiden ek rapor alınarak oluşacak sonuca göre (davacı lehine oluşan usuli kazanılmış haklar gözetilmek suretiyle) karar verilmesi gerekirken, destek paylarının hatalı (düşük) saptandığı ve hatalı biçimde yetiştirme gideri düşümü yapan rapordaki hesaplamanın kabulü, bozmayı gerektirmiştir.(Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/18683 E.  ,  2019/7868 K. 26/06/2019 )

Türk Medeni Kanunu'nun 185. madde hükmü gereğince, anne-baba birlikte çocukların bakımından sorumludur, aynı Yasa'nın 327. maddesinde ise “Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır” denilmektedir. Her baba ve annenin çocuğunu belli bir yaşa kadar büyütmek, yetiştirmek ödevi olup çocuğun ölümü nedeni ile artık yapılması gerekmeyecek yetiştirme giderlerinin belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatından düşülmesi (anne ve babadan birinin ya da her ikisinin çalışıp çalışmadığına ilişkin ayrıksı durumlar da göz önüne alınarak) gerekmektedir.Daire ilkelerine göre; anne ve baba çalışıyorsa anne ve babadan ayrı ayrı %5'er, anne çalışmıyorsa,sadece babadan %5 oranında yetiştirme gideri düşülmesi gerekmektedir.( Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/558 E.  ,  2019/9013 K.-07/10/2019)

Dava trafik kazası sonucu destekten yoksun kalma tazminatı iste... ilişkindir.Türk Medeni Kanunu'nun 185. madde hükmü gereğince, anne-baba birlikte çocukların bakımından sorumludur, aynı yasanın 327.maddesinde ise “Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır” denilmektedir.Her baba ve annenin çocuğunu belli bir yaşa kadar büyütmek, yetiştirmek ödevi olup çocuğun ölümü nedeni ile artık yapılması gerekmeyecek yetiştirme giderlerinin belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatından düşülmesi (anne ve babadan birinin ya da her ikisinin çalışıp çalışmadığına ilişkin ayrıksı durumlar da göz önüne alınarak) gerekmektedir.Eldeki davada, hükme esas alınan bilirkişi raporunda müteveffalardan birinin eş olması nedeniyle yetiştirme giderlerinde % 5 oranında indirim yapılması gerekirken, % 10 oranında indirim yapılması doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.
O halde mahkemece, aktüerya raporunu düzenleyen önceki bilirkişiden, yetiştirme giderleri yönünden % 5 oranında indirim esas alan tazminat hesaplanması yapılması hususunda denetime elverişli bir ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.( Yargıtay 17. Hukuk Dairesi  2015/15210 E.  ,  2018/8078 K.-24-09-2018)

Destek, olay tarihinde 16 yıl, 11 aylık olup, 17 yaşında olup, aktüerya raporunda, desteğin 17 yaşında olduğu kabul edilmesine rağmen, yetiştirme gideri tenzil edilmemiş, askerlik çağına geldiğinde askerlik vazifesinin de zorunlu olduğu gözetilerek, askere gideceği ve bu dönemde gelir elde edemeyeceği göz önünde bulundurulmamıştır. ..., 17 yaşındaki desteğin aksi kanıtlanmamışsa 18 yaşında kazanç elde etmeye başlayacağı, bu yaşa kadar davacıların yetiştirme gideri yapacakları kabul edilip, askerlik çağına geldiğinde askerlik vazifesinin de zorunlu olduğu gözetilerek, askere gideceğinin ve bu dönemde gelir elde edemeyeceğinin göz önünde bulundurulması gerekirken, hükme esas alınan bilirkişi raporunda bu yönlerde herhangi bir değerlendirme yapılmamış olması doğru görülmemiştir.Bu durumda mahkemece, aktüerya raporunu düzenleyen önceki bilirkişiden, desteğin askerlik yapacağı dönem ve 18 yaşına kadar yapılacak yetiştirme giderleri de değerlendirilerek, tazminat hesaplanması yapılması hususunda ayrıntılı ve denetime elverişli bir ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.( Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/5588 E.  ,  2018/7119 K.-12.07.2018)

 

FARAZİ DESTEK KAVRAMI , Yardımcı (destek) kavramı NEDİR ;

ölenin desteğinden fiilen yararlanan eş ve çocukların destek zararlarının karşılanamaması sonucunu doğurur.Bakım gücü-bakım ihtiyacı; bu konuda önemli olan, kimlerin yardımcı, kimlerin yardım gören olabilmeye elverişli oldukları değildir; somut olaylar ve belirli kişiler bakımından geleceğe uzanacak ve gelecekte dahi mümkün olabilecek biçimde kimlerin gerçekten yardımcı, kimlerin yardım gören olduklarıdır. Yardımcı (=destek) kavramı, bakım gücünü; yardım gören kavramı ise bakım ihtiyacını gerektirdiğinden, şayet bakım gücü yoksa destekten; bakım ihtiyacı mevcut değilse, yardım görenden söz edilemez. Bundan başka aradaki sıkı ilişki dolayısıyla birinin yokluğu durumunda diğerinin varlığı da düşünülemez. Bu yönden, destekten yoksun kalma davasında davalı taraf, bakım gücü ve bakım ihtiyacının olayda var olmadığını savunabilir. Tazmin alacaklısı sıfatiyle dava açmış olan davacı, yaşam deneyimleri ve olayların olağan yürüyüşü nedeniyle ispat yükünün yer değiştirmesi durumu söz konusu bulunmadıkça bakım gücünü ve bakım ihtiyacını ispat zorundadır (Mustafa Çenberci, İş Kanunu Şerhi-1978 Ankara, shf 846 ve devamı).Bu durumda; destekten yoksun kalınan zararın belirlenmesinde, ölen sigortalının elde ettiği gelirin miktarına göre destek gücünün kapsamının ne olduğu, sürekli ve düzenli destek olup olmadığı ve davacıların destek ihtiyacının bulunup bulunmadığı varsa bu ihtiyacın ne şekilde karşılandığının dikkate alınması gerekir.İçtihadı Birleştirme Kararında söz edildiği gibi, bakma kavramı; "Para ve para ile ölçülebilecek bir değer olabileceği gibi bir hizmet ifası ve yahut benzeri yardımlar şeklinde olabilir. Bu nedenle, desteğin yardımının yanızca parasal nitelikte olması bakım gücünün varlığı için koşul değildir". Ancak aksi kanıtlanmadıkça, sigortalının ileride yapacağı farazi desteklerden olan; ana ve babasının bakım ihtiyacı ileride gerçekleşirse bakım ihtiyacını gidermek, bazen ziyaret etmek, evlerinde yardım etmek, kendilerine alışveriş yapmak, yemek yapmak vs. gibi destekler hesaplanabilir nitelikte değildir. (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2019/6311 E.  ,  2020/2142 K.-09/06/2020)

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN 2022 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2021-01.01.2022 ) ;

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               45.000.TL                              90.000.TL

Tedavi Giderleri                            450.000.TL                         2.250.000.TL

Sakatlanma ve Ölüm                   450.000.TL                         2.250.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN 2021 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2021 Tarihinden İtibaren ) ;

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               43.000.TL                              86.000.TL

Sağlık Giderleri                             430.000.TL                         2.150.000.TL

Sakatlanma ve Ölüm                   430.000.TL                         2.150.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN 2020 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2020 - 01.01.2021 ) ;

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               41.000.TL                              82.000.TL

Sağlık Giderleri                             410.000.TL                         2.050.000.TL

Sakatlanma ve Ölüm                   410.000.TL                         2.050.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN 2019 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.07.2019 - 01.01.2020 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               39.000.TL                              78.000.TL

Sağlık Giderleri                             390.000.TL                         1.950.000.TL

Sakatlanma ve Ölüm                   390.000.TL                         1.950.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN 2019 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2019 - 01.07.2019 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               36.000.TL                              72.000.TL

Sağlık Giderleri                             360.000.TL                         1.800.000.TL

Sakatlanma ve Ölüm                   360.000.TL                         1.800.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

 TRAFİK KAZASI SONUCU TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN 2018 YILI TAZMİNAT MİKTARLARI ( 01.01.2018 - 01.01.2019 )

Özel Araçlar için geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Teminat Limitleri ;

 

Teminat                              Kişi Başına                     Kaza Başına

Maddi                                               36.000.TL                              72.000.TL

Sağlık Giderleri                             360.000.TL                         1.800.000.TL

Sakatlanma ve Ölüm                   360.000.TL                         1.800.000.TL

 

Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Kişi Başına Teminat Limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup  kaza başına aracın yolcu sayısına göre değişmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası kişi başına teminat türüne bakılarak diğer bir tazminat olarak 175.000.TL olarak düzenlenmiştir.

Tazminat miktarına esas olan Teminat Miktarlarına bakılırken Kaza tarihindeki Teminat Miktarı tazminat ödemesinde dikkate alınır. 6102 sayılı Kanunun 1460’ıncı maddesinde yer alan “Sigorta değeri sigorta olunan menfaatin tam değeridir.” hükmü ile 1461’inci maddesinde yer alan; “Sigortacının sorumluluğu sigorta bedeli ile sınırlıdır. Sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği andaki sigortalı menfaatin değerini aşsa bile, sigortacı uğranılan zarardan fazlasını ödemez.” hükmü, rizikonun gerçekleşmesi halinde şirket tarafından ödenecek tazminatın, sigortaya konu menfaatin rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerinin dikkate alınarak belirleneceğini ancak ödenecek tutarın hiçbir zaman sigorta bedelini aşamayacağını düzenlemektedir.

***2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki, tazminatların "genel şartlar"a göre belirlenmesini düzenleyen hükümlerini Resmi Gazetede 09.10.2020 yayınlanan Anayasa Mahkemesinin Genel Şartları İptal ettiği Karar Sonrası TRH 2010 Tablosu Kullanılarak her yıl için %10 artırılmak ve %10 iskonto edilmek suretiyle tazminat hesaplaması yapılmaktadır.

** Sitemizde avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmemektedir. 
** Hukuki bilgilendirmeler için mutlaka Avukatınıza sorun ve Avukatınıza danışınız.Bu kapsamda soracağınız sorulara yanıt verilmeyecektir.
**Sitemizde yer alan Hesaplamalarda oluşabilecek hiç bir hatadan prohukuk.com sorumlu değildir. 

 

Sigorta Hukuku Bedeni Zarar Tazminatı HesaplamaHemen Ücretsiz* Kullanmaya Başla

*Tamamen ücretsiz üye olabilir sistemi kullanabilirsiniz.

Bazı araçlar ücrete tabi olmasına rağmen büyük tasarruf sağlarken gelişmiş kredi sistemi ve 3D Güvenlikli Param.com.tr altyapısı ile güvenli işlemler yapabilirsiniz. Ücretli olan araçları kullandıkça ödeme yaparak gereksiz aidat/üyelik ücretlerini de ödemek zorunda kalmazsınız.

Diğer Araçlar (Modüller)

İşçi Alacakları, Sigorta Hukuku ve İş Kazası Sonucu Tazminatı gibi kategorilere ait hesaplama ve raporlama araçları.